Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 4/2019 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καιαντισταθμιστικών παροχών λογω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Πληροφορίες: Π. Δάβου 
Τηλέφωνο: 210 3729742 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 
Τ.Κ. 10671 
FAX: 210 3633666 
e-mail:d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΙΥ0465ΧΠΙ-Γ10Δ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 31/1/2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 4

Αριθ. Πρωτ. Σ48/1/130827

ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών 
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
Τμήμα: Εθν. Μητρ. 
Συντάξεων Λυκούργου 10, 
Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση:
1. Διεύθυνση Χορήγησης 
Συντάξεων Δημόσιου Τομέα
Κάνιγγος 29, 
Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ
2. Τράπεζα της Ελλάδος
Σίνα 2-4, 
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
3. Υποομάδα Έργου 
Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, 
Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ
4. «ΙΡΙΔΑ», 
Κολοκοτρώνη 4 
Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) και αντισταθμιστικών παροχών λογω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος 2019».

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/οικ.31032/701/8.6.2018 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ. 2227/τ. Β'/14.6.2018) σχετικά με την αναπροσαρμογή του ποσού και τον καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2019, καθώς και την αριθ. Φ11321/ΟΙΚ.64690/1469/18.12.2018 (ΑΔΑ: 69Β8465Θ1Ω-Γ11) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ορθή Επανάληψη) , με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του 31ου άρθρου του ν. 4411/2016 και της σχετικής ΚΥΑ, για το έτος 2019.

Επισημαίνεται, ότι:

α) Ο Ιούνιος 2018 είναι ο μήνας στον οποίο εξετάζεται το κριτήριο ε' του άρθ. 1 της ως άνω υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 643,00 €.

β) Τα εισοδήματα των περιπτώσεων β, γ, και δ της εν λόγω ΚΥΑ εξετάζονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.

2. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. τριακοστού πρώτου του ν. 4411/2016 και της οικείας ΚΥΑ (Β' 2909/2016),

α) σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απωλεσθεί.

β) σε περιπτώσεις συζύγων - συνταξιούχων που και οι δυο στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί, δηλαδή 12,00 €.

γ) απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι, κατ' εφαρμογή του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του.

Συν/κά: 1 ΦΕΚ (2227/τ. Β'/2018)

1 έγγραφο ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 69Β8465Θ1Ω-Γ11)

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Π. Κατωπόδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!