Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1003411 ΕΞ 2019 Ανάκληση της Απόφασης περί επέκτασης του Καταστήματος Αφορολόγητων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας Κ.Α.Ε Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα
Τηλέφωνο:210-6987772
Fax:210-6987506
E-Mail:ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω89Ρ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΚ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθ. ΦΕΚ: 42/Β'/2019 

Αθήνα, 04/01/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1003411 ΕΞ 2019

Θέμα: Ανάκληση της Απόφασης περί επέκτασης του Καταστήματος Αφορολόγητων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας Κ.Α.Ε Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 27, παρ. 1 του ν.827/1978 (Α'194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων».

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) του άρθρου 17 του π.δ.86/1979 (Α'17). «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού». 

δ) του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/97 (Α'228) «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» .

ε) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής.

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β'968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. α) Την αριθμ.Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β'46 & Β'134) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών

«Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ΙΙ, παρ.5, περίπτωση (κα).

β) άρθρου 2 της αριθμ.Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012 (Β'465) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017), «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε».

4. Το αριθμ.77/7.12.2018 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την ακύρωση της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1076658ΕΞ2017 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών.

5. Το αριθμ. 5652/11.12.2018 έγγραφο του Τελωνείου Μυτιλήνης,

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την κατάργηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1076658ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1817/Β'/25.5.2017) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών περί επέκτασης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Λιμένα Μυτιλήνης.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της.

3. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Υφυπουργού Οικονομικών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!