Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Σ40/81/1546886/2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Πληροφορίες: Π. Δάβου 
Τηλέφωνο: 210 3729742 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 
FAX: 210 3633666
e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 31/12/2018  ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/81/1546886 

ΠΡΟΣ: 

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’ 

Κοινοποίηση: «Ιριδα» Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης. 

Σχετ: Οι με αριθ. 25 /1995 και 59/1995 εγκύκλιοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, δόθηκε η δυνατότητα σε πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό τουλάχιστον 67% οι οποίοι υποβάλλονται σε μετάγγιση, να λάβουν σύνταξη με τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύουν, δηλαδή χωρίς όριο ηλικίας και με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης τουλάχιστον 4050 ημερών ασφάλισης.  

2. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αρ. πρωτ. Φ80000/61352/1381/23.11.2018 έγγραφό του, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) μετά την τελευταία του αναθεώρηση και την αντικατάστασή του βάσει της εξέλιξης των ιατρικών δεδομένων με την αριθ. πρωτ. Φ80000/45219/1864/18.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4591) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διευκρίνισε ότι, όπως προκύπτει από τον ως άνω πίνακα, η Δρεπανοκυτταρική (ομόζυγη 2 μορφή) και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία αποδίδει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σε πάσχοντες, ανεξάρτητα εάν υποβάλλονται σε μετάγγιση.  

3. Συνεπώς, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, η προϋπόθεση της μετάγγισης δεν απαιτείται να συντρέχει στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που πάσχουν από η Δρεπανοκυτταρική (ομόζυγη μορφή) και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία. 

Αιτήσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα την 18/12/2017 , ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε η προαναφερθείσα ΚΥΑ, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του προκείμενου εγγράφου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων την 18/12/2017. 

Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 1985/22.2.2017 έγγραφο του Περιφ/κού Υποκ/τος Μισθωτών Καρδίτσας. 

Συν/κά: 1 έγγραφο ΥΠΕΚΑΑ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς  Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας  Πηνελόπη Κατωπόδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!