Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 57728/Δ1/19841/2018 Τροποποίηση της Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/ 27-10-2015 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του Ο.Γ.Α.», (Β΄ 2364)

Αριθμ. 57728/Δ1/19841

ΦΕΚ B 5806 - 24.12.2018

Τροποποίηση της Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/ 27-10-2015 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του Ο.Γ.Α.», (Β΄ 2364). 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 1 και 3 του ν.3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 214). 

β) Του άρθρου 19 του ν. 1361/1983 «Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις» (Α’ 66) σύμφωνα με τις οποίες προϋπόθεση συμμετοχής των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σε όργανα διοίκησης νομικού προσώπου είναι να έχουν καταστατικά, να λειτουργούν και να εκλέγουν όργανα διοίκησης. 

γ) Του άρθρου 51 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 85). 

δ) Του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30). 

ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 

στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116). 

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 

η) Της αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β΄2168), όπως τροποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015 (Β΄2441), Υ43/28-04-2017 (Β΄1510), Υ89/28-11-2017 (Β΄4195) και Υ24/2-05-2018 (Β΄1546) αποφάσεις του Πρωθυπουργού. 

2. Την αριθμ. Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/27-10-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του Ο.Γ.Α.» (Β΄ 2364) 

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αριθ. 209/Ζ2/ 10-5-2018 και 608/Ζ2/30-10-2018 έγγραφα του ΟΠΕΚΑ η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) τελεί υπό εκκαθάριση. 

4. Το από 1-2-2017 καταστατικό της Νέας Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 500/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 31436 στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της παρ. 1 περ. γ της αριθ. Φ 10034/ Δ9/οικ.46598/12718/27-10-2015 (Β’ 2364) ως εξής: 

γ) Από έναν εκπρόσωπο της Νέας Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/ 27-10-2015 απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!