Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Γ.Π./Β1β/οικ.98745/2018 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2018.

Αριθμ. Γ.Π./Β1β/οικ.98745 

ΦΕΚ Β’ 5799/21.12.2018 

Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2018. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει. 

2) Την αριθμ. Β1β/ΓΠ/οικ. 50231/2017 (Β΄ 2255) απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β1β/ΓΠ/οικ. 95830/2017 (Β΄ 4617). 

3) Το αριθμ. 5461 /18.12.2018 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού. 

3) Την αριθμ. 98657/18.12.2018 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

4) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού των Δημόσιων Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), αποφασίζουμε

1. Τον περιορισμό της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για το έτος 2018, στα ποσά που κατά περίπτωση αναφέρονται στην περίπτωση στ' του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει. Σε περίπτωση υπέρβασης των προαναφερόμενων ποσών, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) σε εξαμηνιαία βάση. 

Η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προκύπτει βάσει του συνόλου των τιμολογίων που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό της υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ: 

α) κατά 90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%) διά της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και 

β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξη εταιρείας προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων (αρχική αξία των τιμολογίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αφαιρουμένων περαιτέρω των προαιρετικών εκπτώσεων και του ποσού επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το clawback. 

Το άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. 

Από το ποσό που θα προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ, ώστε να προκύψει το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που θα καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ. 

Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον ΚΑ. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρέχοντος έτους. Το ποσό αυτό, καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συμψηφίζεται με ισόποσες οφειλές τους προς τους αντίστοιχους προμηθευτές. 

2. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου θα ενημερώνει τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το σύνολο της δαπάνης. 

3. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας μέσω των λογιστηρίων των νοσοκομείων υπολογίζει και επιβάλλει το ποσό επιστροφής, στις φαρμακευτικές εταιρίες ή στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ). Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά φαρμακευτική εταιρία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

4. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρίες ή οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους. 

5. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρίας ή του ΚΑΚ. 

6. Για την υλοποίηση της παρούσας οι εμπλεκόμενοι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με οδηγίες της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!