ΦΠΑ

Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή τραπεζικών εξόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή τραπεζικών εξόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

ΦΕΚ Β’ 5799/21.12.2018 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 91, παρ. 1 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 

β) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), 

γ) του άρθρου 47γ, παρ. 10 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄248), όπως ισχύει και 

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της ΠΟΛ 1156/16.7.2015 «Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α» (Β΄1672). 

3. Την αριθμ. Υ.29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄2168). 

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή των τραπεζικών εξόδων στις περιπτώσεις των άρθρων 7 και 9 της ΠΟΛ 1156/16.7.2015 «Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.». 

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Πληρωμή τραπεζικών εξόδων 

Ορίζουμε, όπως οι δαπάνες για την καταβολή των τραπεζικών εξόδων στις περιπτώσεις των άρθρων 7 και 9 της ΠΟΛ 1156/16.7.2015 «Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.» (Β΄1672), εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα. 

Άρθρο 2 

Δικαιολογητικά 

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, ως ακολούθως: 

Α. 1. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 του π.δ. 80/2016 (Α΄145). 

2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον: 

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης, 

ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, 

iv) το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η δαπάνη, 

v) το Κράτος μέλος - δικαιούχος, 

vi) το δικαιούμενο ποσό. 

3. Αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη μεταφορά του ποσού σε κάθε κράτος μέλος. 

Β. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται με έγγραφο διαβίβασης δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ στην οικεία ΓΔΟΥ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!