Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 136180 -17/12/2018 Καθορισμός της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης δεικτών αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011 (Β'652), καθώς και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησης του αριθμού υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011

Αριθμ. 136180 -17/12/2018 

ΦΕΚ B 5760 - 20.12.2018

Καθορισμός της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης δεικτών αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011 (Β'652), καθώς και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησης του αριθμού υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α'117), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 85 αυτού.

2. Το άρθρο 14 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8) και ειδικότερα τις παραγράφους 3 και 8 αυτού.

3. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστά-θηκε με την παρ. 13. β του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την αριθμ. 17299/19.04.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011» (Β' 652).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

8. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Ορίζεται η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων:

1.1. Μη τήρησης των ορίων απόκλισης δεικτών αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011, ως προς τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία της ενισχυόμενης επένδυσης:

α. Το ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (Δείκτης 7).

β. Το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (Δείκτης 15).

γ. Το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων (Δείκτης 22).

δ. Τον αριθμό των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (Δείκτης 24).

ε. Το προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (Δείκτης 29).

στ. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου (Δείκτης 30).

ζ. Την κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού (Δείκτης 31).

1.2. Μη τήρησης του αριθμού υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρου υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Δείκτης 2).

1.3. Mη τήρησης της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, ως όρου υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Δείκτης 28).

2. Για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης 15 και 22, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011 (Β' 652), εξετάζεται το ύψος των υλοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών και το ύψος του υλοποιηθέντος επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, σε διαφοροποίηση με τη χρήση του όρου «ενισχυόμενων δαπανών» του άρθρου αυτού και κατ' αναλογία του όρου (επιλέξιμων δαπανών) των λοιπών άρθρων της ίδιας απόφασης για την απόδοση βαθμολογίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

3. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011 (Β' 652) καιη παρούσα έχουν εφαρμογή υπό την προϋπόθεση και κατά το μέτρο που ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου στο ν. 3908/2011 και βαθμολογήθηκαν θετικά.

Άρθρο 2

Ποσοστό πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (Δείκτης 7)

1. 0 αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό πτυχιούχων - Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ -στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο υπολογιζόμενων σε ΕΜΕ (ΝΠτ) (Δείκτης 7) πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης αυτού, μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). Οι νέες θέσεις εργασίας και οι πτυχιούχοι στις νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση έτους αφαιρεθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας πτυχιούχων, που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή.

2. Εάν κατά την υπαγωγή ορισμένου επενδυτικού σχεδίου το ποσοστό πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με αυτό (ΝΠτ) είχε ορισθεί μεταξύ 10% και 30%, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11, το υλοποιηθέν ΝΠτ αποκλίνει από 15% και άνω του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Γ ια τις ίδιες ως άνω αποκλίσεις, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης διπλασιάζεται, στις περιπτώσεις που το ΝΠτ κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης είχε ορισθεί σε ποσοστό 30 % και άνω.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με την επένδυση και επιβολής κυρώσεων, αποτυπώνονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 1

Όρος Το ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή Ο όρος δεν τηρείται κατά το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση Κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ως ποσοστό της ενίσχυσης που εγκρίνεται
30%> ΝΠτ > 10% έως 15% μηδέν
15% (1+0,15)% =1,15%
16% (1+0,16)% =1,16%
50% (1 +0,5)% =1, 5%
70% (1 +0,7)% =1,7%
χ% [1+(χ/100)1 %
ΝΠτ > 30% έως 15% μηδέν
15% (1 +0,15)*2% =2, 15%
16% (1 +0,16)*2% =2, 16%
50% (1+0,5)*2% =2,5%
70% (1+0,7)*2% =2,7%
χ% [1+(χ/100)1 *2 %
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

3. Σε περίπτωση αύξησης των συνολικών νέων θέσεων εργασίας (ΕΜΕ], η τήρηση του όρου ΝΠτ εξετάζεται σε σχέση με τον απόλυτο αριθμό των δημιουργηθεισών θέσεων πτυχιούχων (ΕΜΕ] ως ποσοστό των συνολικών νέων θέσεων εργασίας (ΕΜΕ] που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής.

Άρθρο 3

Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας (Δείκτης 15)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (ΔΤ] (Δείκτης 15] πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης αυτού, μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα].

2. Εάν κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης, το ΔΤ είχε ορισθεί μεταξύ 5% και 10%, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης το ΔΤ αποκλίνει από 15% και άνω του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 0,5 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Για τις ίδιες, ως άνω, αποκλίσεις, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης διπλασιάζεται, στις περιπτώσεις που το ΔΤ κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης είχε ορισθεί μεταξύ 10% και 15 %, πολλαπλα-σιάζεται επί 2,5 όταν το ΔΤ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή σε ποσοστό μεταξύ 15% και 20%, τριπλασιάζεται δε όταν το ΔΤ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή σε ποσοστό 20% και άνω.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας της επένδυσης και επιβολής κυρώσεων, αποτυπώ-νονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 2

 

Το Όρος ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή Ο όρος δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση Κύρωση επιστροφής/ παρακράτησης ως ποσοστό της ενίσχυσης που εγκρίνεται
10%>ΔΤ>5% έως 15% μηδέν
15% (0,5 +0,15)% =0,65%
16% (0,5 +0,16)% =0,66%
   
50% (0,5 +0,5)% =1%
70% (0,5 +0,7)% =1,2%
   
χ% [0,5+(χ/100)] %
15%>ΔΤ> 10% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*2 %
20%>ΔΤ> 15% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*2,5 %
ΔΤ> 20% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*3%
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

Άρθρο 4

Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων (Δείκτης 22)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων, ως προς το συνολικό επιλέξιμο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης (ΔΠ) (Δείκτης 22) πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης αυτού, μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).

2. Εάν κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης το ΔΠ είχε ορισθεί μεταξύ 5% και 10 %, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης το ΔΠ αποκλίνει από 15% και άνω του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 0,5 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Γ ια τις ίδιες ως άνω αποκλίσεις, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, διπλασιάζεται, στις περιπτώσεις που το ΔΠ κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης είχε ορισθεί μεταξύ 10% και 20%, τριπλασιάζεται όταν το ΔΠ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή μεταξύ 20% και 30%, τετραπλασιάζεται όταν το ΔΠ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή μεταξύ 30% και 40% και πολλαπλασιάζεται επί 5 όταν το ΔΠ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή σε ποσοστό 40% και άνω.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων της επένδυσης και επιβολής κυρώσεων, απο-τυπώνονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 3

 

Όρος To ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή Ο όρος δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση Κύρωση επιστροφής/ παρακράτησης ως ποσοστό της ενίσχυσης που εγκρίνεται
10%>ΔΠ> 5% έως 15% μηδέν
15% (0,5 +0,15]% =0,65%
16% (0,5 +0,16)% =0,66%
   
50% (0,5 +0,5)% =1%
70% (0,5 +0,7)% =1,2%
   
χ% [0,5+(χ/100)]%
20%>ΔΠ> 10% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)1 *2 %
30%>ΔΠ>20% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*3 %
40%>ΔΠ>30% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*4%
ΔΠ> 40% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*5 %
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

Άρθρο 5

Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση (Δείκτης 24)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στον αριθμό νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της, υπολογιζόμενων σε ΕΜΕ (ΝΘ) (Δείκτης 24), πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος κατά

50%, το δεύτερο έτος κατά 75% και από το τρίτο έτος κατά 100%), με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης, μέχρι 15% (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).

Οι νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση έτους αφαιρεθούν οι θέσεις εργασίας που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή.

2. Κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ο όρος ΝΘ εξετάζεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11, και η απόφαση εκδίδεται με την προϋπόθεση διαπίστωσης της δημιουργίας του 50% του πρώτου έτους, με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15%, ήτοι του 42,5% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και με την πλήρωση των λοιπών όρων της εγκριτικής πράξης.

α. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του πρώτου έτους σε αριθμό μικρότερο του ως άνω αναφερόμενου και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των υπολειπομένων μέχρι το 42,5% των νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των ετών (3 - τρία ή 5 - πέντε) που η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

β. Το άθροισμα του πραγματοποιηθέντος αριθμού των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης κατά το χρόνο (πρώτο έτος) της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και του αριθμού που αντιστοιχεί στο 50%, με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15%, ήτοι το 42,5% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής αποτελεί νέο όρο στην απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

3. Σε περίπτωση που, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11, ο όρος ΝΘ δεν αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, η επιχείρηση υποχρεούται στη δημιουργία των οριζομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου νέων θέσεων κατά το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση και, σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης απόκλισης, επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

4. Κατά το δεύτερο και τρίτο έτος μετά την ολοκλήρωση η επιχείρηση οφείλει να δημιουργήσει επιπλέον 25% κατ' έτος των, ορισθέντων στην απόφαση υπαγωγής νέων θέσεων (με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15%, ήτοι κατ' ελάχιστον 21,25% επιπλέον), ώστε μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της η επιχείρηση να έχει δημιουργήσει το σύνολο των νέων θέσεων απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής με ανώτατη δυνατή απόκλιση 15%.

5. Η μείωση, του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που οφείλονται να δημιουργηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 εντός των εκεί αναφερομένων χρονικών διαστημάτων, επιφέρει την κύρωση επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των υπο-λειπόμενων νέων θέσεων απασχόλησης με τον αριθμό των ετών που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) ή πέντε (5) ετών που η επιχείρηση οφείλει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011, να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

6. Για τις επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τα επιστρεφόμενα ή παρακρατούμενα ποσά που επιβάλλονται ως κύρωση λόγω μη τήρησης του όρου που αφορά στις νέες θέσεις εργασίας μειώνονται κατά ποσοστό 30%.

Άρθρο 6

Ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (Δείκτης 29)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (ΕΞ) (Δείκτης 29) πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος κατά 50%, το 2Ο έτος 75% και από το τρίτο κατά 100%), με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης αυτού, μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).

2. Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και κάθε έτος εξέτασης τήρησης του όρου ΕΞ, τόσο ο παρανομαστής, ήτοι η αξία των συνολικών πωλήσεων (εξαγωγές συν εγχώρια κατανάλωση) των προϊόντων ή υπηρεσιών που προέρχονται από την ενισχυόμενη επένδυση, όσο και ο αριθμητής, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τις ως άνω εξαγωγές, του κλάσματος ΕΞ, αφορά τις υλοποιηθείσες πωλήσεις, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης της λειτουργίας της μονάδας.

Εάν κατά την υπαγωγή της επένδυσης το ΕΞ είχε ορισθεί μεταξύ 10% και 30%, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11, το υλοποιηθέν ΕΞ αποκλίνει από το ήμισυ του εγκριθέντος ποσοστού αυτού, σε ποσοστό από 15% και άνω, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 0,5 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Για τις ίδιες ως άνω αποκλίσεις, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, διπλασιάζεται, στις περιπτώσεις που το ΕΞ κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης είχε ορισθεί μεταξύ 30% και 50%, τριπλασιάζεται δε όταν το ΕΞ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή από 50% και άνω.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση και επιβολής κυρώσεων, αποτυπώνονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 4

Όρος Το ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή Ο όρος δεν τηρείται κατά το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση επί του ημίσεως ΕΞ που είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή Κύρωση επιστροφής/ παρακράτησης ως ποσοστό της ενίσχυσης που εγκρίνεται
  έως 15% μηδέν
  15% (0,5 +0,15)% =0,65%
  16% (0,5 +0,16)% =0,66%
  50% (0,5 +0,5)% =1%
  70% (0,5 +0,7)% =1,2%
  χ% [0,5+(χ/100)] %
  έως 15% μηδέν
50%>ΕΞ> 30%    
  χ% [0,5+(χ/100)]*2 %
ΕΞ>50%    
  χ% [0,5+(χ/100)]*3 %
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

3. Ο υπολογισμός των επιστρεπτέων/παρακρατούμενων ποσών της ενίσχυσης στην περίπτωση μη τήρησης του όρου για το ορισθέν ποσοστό ΕΞ στο πρώτο έτος στην περίπτωση μη εξέτασής του κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11, στο δεύτερο, καθώς και στο τρίτο έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης γίνεται με αναλογική εφαρμογή των κανόνων του πίνακα 4.

Άρθρο 7

Ύψος του επενδυτικού σχεδίου (Δείκτης 30)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου και ειδικότερα στο επιλέξιμο κόστος (Κ] (Δείκτης 30] δεν εφαρμόζεται για επενδύσεις κάτω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000] ευρώ.

Ο όρος πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης αυτού, μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα].

2. Εάν κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης το επιλέξιμο κόστος (Κ] της είχε ορισθεί μεταξύ πέντε και δέκα εκατομμυρίων (5.000.000 - 10.000.000] ευρώ, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης το υλοποιηθέν, επιλέξιμο κόστος (Κ] αποκλίνει από 15% και άνω του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσού, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 0,5 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Γ ια τις ίδιες ως άνω αποκλίσεις, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής ποσού ενίσχυσης διπλασιάζεται, στις περιπτώσεις που το Κ κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης είχε ορισθεί μεταξύ δέκα και είκοσι εκατομμυρίων (10.000.000 -20.000.000] ευρώ, τριπλασιάζεται δε όταν το Κ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000] ευρώ και άνω.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης του ορισθέντος κατά την υπαγωγή επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και επιβολής κυρώσεων, αποτυπώνονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 5

Όρος

Το ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή

Ο όρος δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση

Πίνακας
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

3. Σε περιπτώσεις απόκλισης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του κατά την υπαγωγή ορισθέντος ύψους του επιλέξιμου κόστους, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, κατόπιν γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016, και μόνο εφόσον αιτιολογηθεί επαρκώς ότι το επενδυτικό σχέδιο εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της Αρχικής Επένδυσης, ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.

Άρθρο 8

Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής με κεφάλαια Εξωτερικού (Δείκτης 31)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στην κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού (Δείκτης 31) πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).

2. Εάν η κατά την υπαγωγή οριζόμενη ως μικρότερη του 50% του ενισχυόμενου κόστους ίδια συμμετοχή (ΙΣ) της επένδυσης, οριζόταν να καλύπτεται με κεφάλαια εξωτερικού (ΚΕ) έως τουλάχιστον το 10% αυτής, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης η πραγματοποιηθείσα εισροή ΚΕ ως ποσοστό της πραγματοποιηθείσας ΙΣ αποκλίνει, σε περίπτωση μείωσης, από 15% και άνω του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/ παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 0,5 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Για τις ίδιες ως άνω αποκλίσεις, εάν κατά την υπαγωγή η ΙΣ οριζόταν να καλύπτεται τουλάχιστον κατά το 50% αυτής με ΚΕ, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης:

  • τριπλασιάζεται σε περίπτωση που η ΙΣ οριζόταν μικρότερη του 30% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και
  • πολλαπλασιάζεται επί 5, σε περίπτωση που η ΙΣ οριζόταν τουλάχιστον ίση με 30% του ενισχυόμενου κόστους.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης της ορισθείσας κατά την υπαγωγή κάλυψης ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια

εξωτερικού και επιβολής κυρώσεων, αποτυπώνονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 6

Όρος Ο όρος δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση Κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ως ποσοστό της ενίσχυσης που εγκρίνεται
Το ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή
10 εκατ € > Κ > 5 εκατ € έως 15% μηδέν
15% (0,5 +0,15)% =0,65%
16% (0,5 +0,16)% =0,66%
   
50% (0,5 +0,5)% =1%
  (0,5 +0,7)% =1,2%
   
χ% [0,5+(χ/100)] %
20 εκατ € > Κ > 10 εκατ € έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)] *2 %
Κ>20εκατ € έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)] *3 %
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

3. Σε περίπτωση αύξησης της ΙΣ ως προς το οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, η τήρηση του όρου ΚΕ εξετάζεται σε σχέση με την υλοποιηθείσα εισροή κεφαλαίων εξωτερικού ως ποσοστό της ΙΣ που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής.

Άρθρο 9

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας που διατηρούνται στη νέα επένδυση

1. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε περίπτωση μείωσης κατά την ολοκλήρωση του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί 12 μήνες.

2. Για τις επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τα επιστρεφόμενα ή παρακρατούμενα ποσά που επιβάλλονται ως κύρωση του όρου που αφορά στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας μειώνονται κατά ποσοστό 30%.

Άρθρο 10

Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (Δείκτης 28)

1. Ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στη συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (ΔΕ) (Δείκτης 28) πρέπει να τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης αυτού, μέχρι 15% επί του ορισθέντος ποσοστού (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).

2. Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρανομαστής του κλάσματος ΔΕ, αφορά τα ποσά των τελικώς επιλέξιμων δαπανών.

Εάν κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης το ΔΕ είχε ορισθεί μεταξύ 5% και 10 %, ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης το ΔΕ αποκλίνει από 15% και άνω του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού, τότε επιβάλλεται κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης, το οποίο, ως ποσοστό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, ισούται με το άθροισμα του αριθμού 0,5 συν τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη συντελεσθείσα απόκλιση.

Γ ια τις ίδιες ως άνω αποκλίσεις, το ανωτέρω ποσοστό επιστροφής ποσού ενίσχυσης, διπλασιάζεται, στις περιπτώσεις που το ΔΕ κατά την υπαγωγή ορισμένης επένδυσης είχε ορισθεί μεταξύ 10% και 20%, τριπλασιάζεται όταν το ΔΕ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή μεταξύ 20% και 30%, τετραπλασιάζεται όταν το ΔΕ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή μεταξύ 30% και 40% και πολλαπλασιάζεται επί 5 όταν το ΔΕ είχε ορισθεί κατά την υπαγωγή σε ποσοστό 40% και άνω.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις, μη τήρησης του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ποσοστού επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στη συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και επιβολής κυρώσεων, αποτυπώνονται στον αριθμητικό τύπο του ακόλουθου πίνακα, όπου «χ» ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 15.

Πίνακας 7

 

Όρος Το ορισθέν ποσοστό κατά την υπαγωγή Ο όρος δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση Κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ως ποσοστό της ενίσχυσης που εγκρίνεται
10%>ΔΕ> 5% έως 15% μηδέν
15% (0,5 +0,15)% =0,65%
16% (0,5 +0,16)% =0,66%
   
50% (0,5 +0,5)% =1%
70% (0,5 +0,7)% =1,2%
   
χ% [0,5+(χ/100)] %
20%>ΔΕ> 10% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)] *2 %
30%>ΔΕ>20% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(x/100)] *3 %
40%>ΔΕ>30% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*4%
ΔΠ>40% έως 15% μηδέν
   
χ% [0,5+(χ/100)]*5 %
Ο χ είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 15

Άρθρο 11

Όρια επιστρεφομένων/παρακρατουμένων ποσών ενισχύσεων

1. Τα παρακρατούμενα ή επιστρεφόμενα ποσά δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 0,5% ή ανώτερα του 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, ακόμη και αν, κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, υπολείπονταιή αντίστοιχα υπερβαίνουν τα ως άνω όρια.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο επενδυτικός φορέας δεν τηρεί περισσότερους από έναν όρους της απόφασης υπαγωγής της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας, επιβάλλεται συνολική κύρωση επιστροφής/παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το άθροισμα των κυρώσεων επί εκάστης παραβάσεως. Το ποσό της συνολικής κύρωσης,

σε περίπτωση που υπερβαίνει το όριο του 30%, προσαρμόζεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του 30%.

3. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, εξαιτίας του νέου βαθμού που αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία των άρθρων 2 έως 10 σύμφωνα με τα συναφή βαθμολογικά κριτήρια της αριθμ. 17299/19-04-2011 υπουργικής απόφασης (Β'652), η συνολική βαθμολογία της επένδυσης δεν υπερβαίνει πλέον το ελάχιστο απαι-τούμενο όριο που επέτρεψε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3908/2011, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή/και παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με ποσοστό 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

4. Σε περίπτωση που η απόφαση υπαγωγής ορίζει ότι η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται συνδυαστικά με τις μορφές ενίσχυσης του άρθρου 4 του ν. 3908/2011, η επιστροφή/παρακράτηση λόγω της επιβολής κυρώσεων γίνεται αναλογικά, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μορφής ενίσχυσης στην συνολική ενίσχυση.

5. Η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, των όρων υπαγωγής των άρθρων 2, 5 και

6, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Μετά την έκδοση της απόφασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των εν λόγω όρων υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα κατ' έτος σχετικά αποστελλόμενα στοιχεία των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και, σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις συνδυαστικά με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!