Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 56956/4898/2018 Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Κλάδου Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2018.

Αριθμ. 56956/4898

ΦΕΚ B 5683 - 17.12.2018

Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Κλάδου Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2018. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 6 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)». 

10. Την αριθμ. 46/11.10.2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ (απόφαση 740) (ΑΔΑ:Ω488465ΧΠΙ-ΥΜΚ). 

11. Την αριθμ. 54365/4675/31.10.2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει. 

12. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως αυτή διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 57η/19.10.2018 συνεδρίαση της Επιτροπής. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (395.000.000,00 €) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/ Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2018. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2018 του Α.Κ.Α.ΓΕ. (κοινή υπουργική απόφαση: Φ.ΑΚΑΓΕ/60460/2169/15.1.2018 (ΑΔΑ:Ω24Ζ465Θ1Ω-ΡΔ6)) με όριο της δαπάνης για το έτος 2018 τα 395 εκ. ευρώ. 

14. Την με αριθμ. Δ.Υ./20.2.2017 (ΑΔΑ:6ΤΘΧΙ465Θ1Ω3Υ2) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων». 

15. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2019-2022. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2018 έχει τεθεί στα 395 εκ. ευρώ,

αποφασίζουμε: 

1. Τη διάθεση του ποσού των τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (395.000.000,00 €) προς τον Κλάδο Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από τον Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. 

2. Η μεταφορά του ποσού στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογ. 261 45 156), με έκδοση επιταγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018 

Οι Υπουργοί 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!