Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1112/22-3-2000 Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανικών παιγνίων με κερματοδέκτη

ΥΠΟΙΚ 1030141/915/111/Β0014/ΠΟΛ.1112/22.3.2000

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανικών παιγνίων με κερματοδέκτη.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι εκμεταλλευτές των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανικών παιγνίων που λειτουργούν με κερματοδέκτη, λόγω της δυσχέρειας άμεσης έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών σε κάθε πελάτη (παίκτη), επιτρέπεται να εκδίδουν θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ διπλότυπη απόδειξη για το σύνολο της αξίας των κερμάτων σε κάθε άνοιγμα του κερματοδέκτη, σύμφωνα με την υπ` αριθ. 122/1982 εγκύκλιο, η οποία εξακολουθεί να ισχύει (Εγκύκλιος 3/1992, παρ. 13.2.5-γ`).

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ εμπεριέχεται στο σύνολο της αξίας των κερμάτων και υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση με τη χρησιμοποίηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 18%.

2. Στην περίπτωση που τα ως άνω ηλεκτρονικά και λοιπά παίγνια είναι ιδιοκτησίας τρίτου, τότε ο ιδιοκτήτης εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την αμοιβή που εισπράττει από τη μίσθωση των παιγνίων αυτών. Η αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί των εισπράξεων αποφορολογημένων ή μη, όπως προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της αμοιβής αυτής με συντελεστή 18%.

3. Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των παιγνίων εκμεταλλεύεται ο ίδιος αυτά σε κατάστημα άλλου επιτηδευματία, καταβάλλοντας αμοιβή για τις υπηρεσίες που του παρέχονται (χώρος, ρεύμα, επίβλεψη κ.λ.π.).

Παράδειγμα

Σε κατάστημα είναι τοποθετημένο ηλεκτρονικό παίγνιο με κερματοδέκτη, ιδιοκτησίας τρίτου, από το οποίο ο ιδιοκτήτης εισπράττει το 50% των αποφορολογημένων εισπράξεων, ως μίσθωμα. Ο εκμεταλλευτής (καταστηματάρχης) εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το 100% των εισπράξεων και θα το φέρει στα έσοδά του. Ο ιδιοκτήτης εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τη δικαιούμενη αμοιβή του, δηλαδή για το 50%, το οποίο είναι έσοδό του και αντίστοιχα έξοδο του καταστηματάρχη.

Εστω ότι με το άνοιγμα του κερματοδέκτη καταμετρούνται τα κέρματα και η αξία τους είναι 1.000 δρχ.

α) Ο καταστηματάρχης εκδίδει διπλότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το συνολικό ποσό των 1.000 δρχ., στις οποίες εμπεριέχεται ΦΠΑ 18%.

Για την ενημέρωση των βιβλίων και τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ ο φόρος υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, ως εξής:

Φορολογητέα αξία 1.000 : 1,18 = 847 δρχ. ΦΠΑ 18% 153 δρχ. Σύνολο 1.000 δρχ.

β) Ο ιδιοκτήτης εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για το 50% της αποφορολογημένης αξίας, ως εξής:

Αξία 424 δρχ. (847 Χ 50%) ΦΠΑ 18% 76 δρχ. Σύνολο 500 δρχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!