Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία για την αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Βουλή: Τροπολογία για την αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο "Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις." τροπολογία με την οποία αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος, ήτοι μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019, η φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και η προτεινόμενη διάταξη:

Αιτιολογική έκθεση

Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η περίπτ. α' της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος, ήτοι μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019, η φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας. Σημειώνεται, ότι με την περίπτ. α ’ της παρ. 33 του ν. 4172/2013, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 90 του ν. 4316/2014 (Α' 270), είχε ανασταλεί η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε. και, κατά συνέπεια, η επιβολή του φόρου υπεραξίας, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, στη συνέχεια δε με την περίπτ. α' του άρθρου 33, όπως αυτή αντικαταστάθηκε αρχικό με το άρθρο 99 του ν.4446/2016 (Α' 240) και κατόπιν με το άρθρο 57 του ν.4509/2017 (Α' 201), ανεστάλη η ισχύς του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018, αντιστοίχως.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο ...

Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η περίπτ. α' της παραγράφου 33 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, η οποία αντικαθίσταται με την προτεινόμενη διάταξη, όπως ισχύει, έχει ως εξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!