ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 3010/2018 Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία

Αθήνα, 04.12.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 3010/2018

ΘΕΜΑ : Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος

Αθήνα,20.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ

Στην παραπάνω απάντηση σχετικά με την έκδοση παραστατικών από ελαιοτριβείο αναφέρεται πως ο Φ.Π.Α. που θα υπολογιστεί θα είναι 24%, αλλά βάσει της ΠΟΛ.1119/2017 όπου αναφέρει : επίσης, υπηρεσίες του μειωμένου συντελεστή αποτελούν και οι υπηρεσίες έκθλιψης που παρέχονται από τα ελαιοτριβεία, καθώς και οι υπηρεσίες υλοτομίας ο Φ.Π.Α., είναι 13%. 

Τελικά τι ισχύει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν 4472/2017, η παροχή υπηρεσιών για την γεωργική παραγωγή υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ). 

Η Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ με ΑΠ 36/20-3-2018, έχει ήδη προσαρμοστεί στην παραπάνω αλλαγή.

Παρακαλούμε να αναζητήσετε την Γνωμοδότηση αυτή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΛΤΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!