Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1220/2018 Σχετικά με τις καταλογιστικές πράξεις της Οικονομικής Επιθεώρησης σε βάρος φορολογουμένων και υπέρ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 
Τηλέφωνο : 210 36 36 833 
Fax : 21033 90 470 
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
e-mail :d16tmimaE@1989.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες :Α.ΣΦΥΡΟΥΔΗ 
Url : www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΠΟΛ. 1220 

ΠΡΟΣ Όλες οι Δ.Ο.Υ, 
ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ, ΕΜΕΙΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης των άρθρων 68 του Ν.4386/2016, 71 του Ν.4554/2018 και της γνωμοδότησης 145/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τη διάταξη του άρθρου 68 του Ν.4386/2016 και τη σχετική γνωμοδότηση 145/2017 του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με καταλογιστικές πράξεις της Οικονομικής Επιθεώρησης σε βάρος φορολογουμένων και υπέρ του ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας) του Πανεπιστημίου Κρήτης για "ανοίκειες πληρωμές", διενεργηθείσες μεταξύ των ετών από 1996 έως και 2004, οι οποίες πράξεις αίρονται και δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται. 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την ως άνω γνωμοδότησή του. Το Β’ Τμήμα του ΝΣΚ, γνωμοδότησε, ομοφώνως, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αρμόδια για τη διαγραφή των υπαγομένων στην ρύθμιση του άρθρου 68 του ν.4386/2016 βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών είναι η Δ.Ο.Υ., που διενήργησε την εν στενή έννοια βεβαίωσή τους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ανάκληση των καταλογιστικών πράξεων. 

Περαιτέρω στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 68 του ν.4386/2016 υπάγονται οι αποφάσεις καταλογισμού, οι οποίες πληρούν τις αναφερόμενες σ’ αυτό προϋποθέσεις.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να αφορούν σε διάφορες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου αυτού, με εξαίρεση τις αμιγώς ερευνητικές και να έχουν χαρακτηριστεί ως "ανοίκειες πληρωμές" με την υπ΄ αριθ. 4938/30.06.2005 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Γ.Δ.Ο.Ε (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης) και την συμπληρωματική της υπ΄ αριθ.938/10.02.2006. 

Σας κοινοποιούμε, επίσης, τη διάταξη του άρθρου 71 του Ν.4554/2018, η οποία διευρύνει ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής του προηγουμένου άρθρου 68 του Ν.4386/2016, επί καταλογιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε βάρος ερευνητών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όλων των ΑΕΙ και αφορούν τρόπο υπολογισμού πρόσθετων αμοιβών ΔΕΠ κατά τη μέχρι και το έτος 2005 περίοδο εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευσή του. 

Η έρευνα και η κρίση αν οι Αποφάσεις Καταλογισμού υπάγονται ή όχι στις ανωτέρω διατάξεις ανάγεται στη σφαίρα της αρμόδιας για τη διαγραφή υπηρεσίας καθώς πρόκειται για ζήτημα πραγματικό, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ανωτέρω γνωμοδότηση.

Ειδικότερα εάν η χρονική περίοδος δεν προκύπτει ρητά από την Απόφαση Καταλογισμού που δύναται να συνοδεύει την βεβαίωση, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί η ‘‘έκθεση ελέγχου μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους’’ ή έγγραφο από την αρμόδια Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών ή οποιοδήποτε κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η χρονική περίοδος για την οποία βεβαιώθηκαν πρόσθετες αμοιβές ΔΕΠ (μέχρι και το έτος 2005 περίοδο).

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!