Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νομοσχέδιο για το θεματικό τουρισμό

Βουλή: Νομοσχέδιο για το θεματικό τουρισμό

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο "Θεματικός Τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις."

Με το νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την ανάπτυξη.

Σκοπός του Υπουργείου Τουρισμού με τις διατάξεις του πρώτου μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας, που αφορούν στον θεματικό τουρισμό και σχετικές ρυθμίσεις, με απώτερη επιδίωξη τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη τουριστική ανάπτυξη για τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, στο πλαίσιο ανάδειξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητά του.

Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του τομέα τουρισμού, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, εποπτεία και έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων. Προωθούνται αλλαγές που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των τουριστικών γραφείων, ενοποιούνται, απλοποιούνται και επικαιροποιούνται οι επιμέρους ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο και αναθεωρούνται παρωχημένες ρυθμίσεις που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και εν γένει τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία. 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!