Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία για την ασφάλιση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Βουλή: Τροπολογία για την ασφάλιση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

ΒΟΥΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ-ΠΡΟΑΥΛΙΟ

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση" τροπολογία για την ασφάλιση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις:

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο...

Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016

Προς άρση οποιοσδήποτε αμφισβήτησης, διευκρινίζεται ότι οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίοι διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται ότι ο διορισμός μερισματούχου του ΜΤΠΥ δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στο μέρισμα που λαμβάνει, το οποίο εξακολουθεί να καταβάλλεται κανονικά. Τέλος, ορίζεται ρητώς ότι καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη η οποία ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα διαφορετικά.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο...

Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016

Προς άρση οποιοσδήποτε αμφισβήτησης, διευκρινίζεται ότι οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίοι διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται ότι ο διορισμός μερισματούχου του ΜΤΠΥ δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στο μέρισμα που λαμβάνει, το οποίο εξακολουθεί να καταβάλλεται κανονικά. Τέλος, ορίζεται ρητώς ότι καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη η οποία ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα διαφορετικά.

Διαβάστε την τροπολογία στο σύνολό της εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!