Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1187/2018 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ πλοίων που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1187

ΦΕΚ B 4798 - 26.10.2018

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει, η οποία παρέχει εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης για ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

β) Τις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. ΠΟΛ 1177/2018 (ΦΕΚ Β΄ 4420/ 4.10.2018) με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από
το φόρο προστιθέμενης αξίας».

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Τ1940/41/ 14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/ 18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π. 1591/ 1546/4.3.1987 (ΦΕΚ Β΄ 113/12.3.1987), όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L269/10.10.2013). 

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/ 27.05.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968/22.3.2017 και 1238/10.4.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130/ 28.1.2013 και Β΄ 372/19.2.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως ισχύει, και ειδικότερα της παραγράφου 44 του άρθρου 2 αυτής, όπως προστέθηκε με
την Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (Β΄3317) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

11. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού (άρθρο 111 του ν. 4514/2018/ ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018), με τις οποίες ορίζεται ως προϋπόθεση, για τις απαλλαγές που αφορούν στα πλοία τα
οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, τη διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.

12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Για την εφαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον πρόκειται για πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. Π.8271/4879/18.12.1987 Α.Υ.Ο., καθώς και της αριθμ. Π. 1591/1546/4.3.1987 Α.Υ.Ο. σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις της τελωνειακής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές.

2. Για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών στα εν λόγω πλοία, απαιτείται επιπρόσθετα η απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών αριθμ. ΠΟΛ 1177/2018

Άρθρο 2

Υποβολή δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων περιλαμβάνεται και «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» του δικαιούχου για την απαλλαγή προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι ο υποκείμενος στο φόρο εκμεταλλευτής πρόκειται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω πλοίο για την διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ στο εσωτερικό της Χώρας.

2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet από τον εκμεταλλευτή του πλοίου σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Με την υποβολή της δήλωσης ο εκμεταλλευτής δικαιούται των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση.

3. Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης η πιστοποίηση των χρηστών διενεργείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet.

Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες δεν χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου και χρησιμοποιούν τους κωδικούς ασφαλείας που διαθέτουν.

Το σύστημα TAXISnet χορηγεί από την ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» και εφεξής αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης της ανωτέρω δήλωσης καθώς και ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού η δήλωση δεν έχει ανακληθεί.

4. Η απαλλαγή είναι σε ισχύ έως ότου ανακληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

5. Εφόσον ο υποκείμενος εκμεταλλεύεται περισσότερα του ενός πλοία η «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» υποβάλλεται για κάθε πλοίο ξεχωριστά.

6. Ο έλεγχος της δυνατότητας διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα πραγματοποιείται από την αρμόδια Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή. Ειδικά σε περίπτωση αμφιβολίας από την αρμόδια Φορολογική Αρχή για το εάν συγκεκριμένο πλοίο εντάσσεται στις δασμολογικές κλάσεις που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., απαιτείται κατόπιν επικοινωνίας του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με την αρμόδια τελωνειακή αρχή, να χορηγείται σχετική βεβαίωση από την τελωνειακή αρχή. 

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης και οριστικοποίησης των απαλλαγών

1. Οι απαλλαγές χορηγούνται βάσει της υποβληθείσας «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ανεξαρτήτως του εάν μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα.

2. Ειδικά για την παράδοση και εισαγωγή καυσίμων και λιπαντικών στα πλοία της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. η απαλλαγή χορηγείται μόνο εάν τα αγαθά αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση πλου στην ανοιχτή θάλασσα.

Ο υποκείμενος έχει υποχρέωση να δηλώνει κατά τη διαδικασία εφοδιασμού, επί του τελωνειακού παραστατικού, ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά για διενέργεια δραστηριότητας στην ανοιχτή θάλασσα, γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται στην τελωνειακή αρχή σε περίπτωση ελέγχου.

Ειδικά για την παράδοση και εισαγωγή των λοιπών αγαθών της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27, εκτός καυσίμων και λιπαντικών, στα πλοία της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. η απαλλαγή χορηγείται μόνο εάν τα αγαθά αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση διεθνούς πλου ή υπερπόντιας αλιείας. Ο υποκείμενος έχει υποχρέωση να δηλώνει κατά τη διαδικασία εφοδιασμού, επί του τελωνειακού παραστατικού, ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά για διεθνή πλου ή υπερπόντια αλιεία, γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται στην τελωνειακή αρχή σε περίπτωση ελέγχου.

Οι απαλλαγές της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στη διαδικασία οριστικοποίησης της παραγράφου 3. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο οριστικοποίησης διαπιστώνεται η χρήση των ανωτέρω αγαθών για την διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, οι υποκείμενοι στο φόρο έχουν δικαίωμα επιστροφής του Φ.Π.Α. που έχουν καταβάλλει αχρεωστήτως για τις ανωτέρω συναλλαγές με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών στην δήλωση Φ.Π.Α. που έχουν υποβάλλει για τις αντίστοιχες φορολογικές περιόδους. Για την επιστροφή των ανωτέρω ποσών, το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην υπηρεσία της Τελωνειακής Διοίκησης που υποβλήθηκε το αρχικό παραστατικό και ο Προϊστάμενος αυτής αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης σχετική απόφαση για το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Η αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα παραστατικά. Η επιστροφή του φόρου διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τη Φορολογική Διοίκηση.

Για υποκείμενους στο φόρο που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Διενέργειας Δραστηριότητας στην ανοιχτή θάλασσα», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, οι απαλλαγές κατά την παράδοση και εισαγωγή αγαθών στα πλοία της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. χορηγούνται, εφόσον ο υποκείμενος δηλώνει επί του τελωνειακού παραστατικού ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά στο πλαίσιο διενέργειας δραστηριότητας στην ανοιχτή θάλασσα, γεγονός που αποδεικνύεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή σε περίπτωση ελέγχου.

3. Για την οριστικοποίηση των χορηγηθέντων απαλλαγών ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος έχει υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έκανε χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας έχει υποχρέωση να υποβάλλει για το έτος αυτό «Δήλωση επιβεβαίωσης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα», ανά πλοίο, συνυποβάλλοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 της ΠΟΛ 1177/2018, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως της περιόδου που αφορούν οι χορηγηθείσες απαλλαγές, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας. Ειδικά για το έτος 2018 εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1177/2018. Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής δήλωσης θεωρείται ότι δεν έχει διενεργηθεί δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.

4. Η «Δήλωση για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» υποβάλλεται ηλεκτρονικά, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, μέσω του συστήματος TAXISnet. Σε περίπτωση παύσης εργασιών εντός του ημερολογιακού έτους η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παύσης εργασιών. 

Άρθρο 4

Μη διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα - Υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.

1. Σε περίπτωση μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ο υπόχρεος στο φόρο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχει υποχρέωση να καταβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των απαλλαγών που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2. Η καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του Φ.Π.Α. που οφείλεται λόγω μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα».

Ο φόρος καταβάλλεται:

α) Με την υποβολή έκτακτης δήλωσης, εφόσον η απαλλαγή έχει χορηγηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. 

β) Με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τις κείμενες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, εφόσον η απαλλαγή έχει χορηγηθεί από την Τελωνειακή Διοίκηση.

3. Με την δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας υποβάλλεται η έκτακτη δήλωση ή καταβάλλεται ο φόρος στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, συμψηφίζονται τα ανωτέρω ποσά φόρου, εάν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για αυτά.

4. Η εμπρόθεσμη απόδοση και καταβολή του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται χωρίς κυρώσεις.

Άρθρο 5

Διαδικασία ελέγχου των απαλλαγών

Οι αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία και τις δηλώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και την ΠΟΛ 1177/2018, πραγματοποιούν ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου στους υποκείμενους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των απαλλαγών.

Ο έλεγχος δύναται να αφορά εκτός από τα υποβληθέντα από τους υποκείμενους στοιχεία και σε φυσικούς ελέγχους στο ημερολόγιο του σκάφους, ή στις συσκευές εντοπισμού γεωγραφικής θέσης και τα ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης της ΠΟΛ 1177/2018, ή άλλους ελέγχους κατά την κρίση των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Άρθρο 6

Ανάκληση απαλλαγών

1. Οι απαλλαγές ισχύουν έως:

α) την ανάκληση της «Δήλωσης δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα» από τον εκμεταλλευτή ή,

β) την ανάκληση των απαλλαγών, από τη Φορολογική ή Τελωνειακή Διοίκηση.

2. Εφόσον ο εκμεταλλευτής ανακαλέσει τη δήλωσή του για συγκεκριμένο πλοίο, δεν δικαιούται καμίας απαλλαγής εφεξής για το πλοίο αυτό, ωστόσο μπορεί να υποβάλλει εκ νέου «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» για το πλοίο αυτό. 

Η ανάκληση περιέχει τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet από τον εκμεταλλευτή, σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας.

3. Η απαλλαγή ανακαλείται από τη Φορολογική ή την Τελωνειακή Διοίκηση στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Μη υποβολή εμπρόθεσμα της «Δήλωσης για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα», σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή ανακαλείται αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση έως την εκπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα».

Μετά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, ανεξαρτήτως εάν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ο εκμεταλλευτής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα».

β) Ο εκμεταλλευτής υπέβαλε ψευδή/ανακριβή αποδεικτικά στοιχεία με τη «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ή ψευδή/ανακριβή στοιχεία με τη «Δήλωση για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα».
Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

γ) Ο υποκείμενος δεν κατέβαλε τον οφειλόμενο φόρο λόγω μη πραγματοποίησης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους. 

δ) Ο εκμεταλλευτής προέβη σε κατάχρηση των υποχρεώσεών του σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνώρισης που ορίζονται στην ΠΟΛ 1177/2018.

Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

ε) Ο εκμεταλλευτής κατά το τρέχον φορολογικό έτος ή σε κάποιο από τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη έχει διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) όπως ισχύει, ή σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. 

Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

4. Στην περίπτωση ανάκλησης της απαλλαγής από τη Φορολογική ή Τελωνειακή Διοίκηση, για οποιαδήποτε αιτία, εκδίδεται σχετική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία αναγράφεται ο λόγος ανάκλησης και η ημερομηνία από την οποία οφείλεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις χορηγηθείσες απαλλαγές.

Άρθρο 7

Λοιπά θέματα

1. Οι υποκείμενοι που εκδίδουν φορολογικά στοιχεία εφαρμόζοντας τις απαλλαγές του άρθρου 1 της παρούσας, για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2019 και εφεξής, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση για αυτές, με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Οι ανωτέρω υποκείμενοι υποχρεούνται κατά την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1022/2014, να καταχωρούν επιπλέον των καταστάσεων πελατών, την συνολική φορολογητέα αξία των στοιχείων που εξέδωσαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, ανά ΑΦΜ πελάτη, και πλοίου, με εξαίρεση των συναλλαγών για τις οποίες υποβάλλονται τελωνειακά παραστατικά.

2. Τα στοιχεία του πλοίου που αφορούν στο όνομα, το διεθνές διακριτικό σήμα, την χωρητικότητα, το μήκος, τον αριθμό «ΗΙΝ», την δασμολογική κλάση καθώς και τον αριθμό Μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 μετά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου αυτού, έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούνται από τους πελάτες στους προμηθευτές σε κάθε συναλλαγή που χορηγούνται απαλλαγές του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών με απαλλαγή από Φ.Π.Α., σε πλοία που διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, τηρούνται οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως και 14 της Π.8271/4879/18.12.1987 Α.Υ.Ο., αναφορικά με τη χρήση του δελτίου προμήθειας υλικών και αντικειμένων, εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών που προβλέπονται στην απόφαση αριθμ. Τ1940/41 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2018 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 7 της ΠΟΛ 1177/2018 λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του φόρου, στην περίπτωση μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, οι απαλλαγές που χορηγούνται από 4.10.2018, ημερομηνία ισχύος της ΠΟΛ 1177/2018, έως και 31.12.2018.

2. Έως την 31.12.2018 η «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου απαιτείται, σε έντυπη μορφή, κατά την χορήγηση κάθε απαλλαγής του άρθρου 1 της παρούσας. Έως την ίδια ημερομηνία υποβάλλεται σε έντυπη μορφή η ανάκληση της ανωτέρω δήλωσης.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!