Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α..ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453/2018 Η απόφαση για την ενιαία τιμή του βιβλίου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453

ΦΕΚ B 4476 - 09.10.2018

Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/2018 (Α’105). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ε΄ τμήματος του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών ΜεμεταρρυθμίσεωνΜεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄105). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α’ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α’ 98). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/5-11-2016 (Α´ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

6. Του π.δ. 87/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180). 

10. Την υπ. αριθμ. Υ59/2018 (Β’ 3818) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης» Αστέριο Πιτσιόρλα. 

11. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄37). 

12. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΠ./130027/2973/26-3-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 1121) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή». 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018 νοείται ως πρόσθετη παροχή, κάθε παροχή που καθορίζει ο εκδότης και συνοδεύει το βιβλίο και αποτελεί ενιαίο προωθητικό σύνολο το οποίο δεν δύναται να διασπαστεί και να πωληθεί μεμονωμένα. 

2. Σε περίπτωση διάθεσης βιβλίου ως πρόσθετη παροχή με άλλο προϊόν εκτός από βιβλίο, όπως ενδεικτικά με έντυπη ή ηλεκτρονική εφημερίδα ή περιοδικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018 σχετικά με την ενιαία τιμή βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καθορίζεται η τιμή διάθεσης του βιβλίου και να διακρίνεται από την τιμή διάθεσης της εφημερίδας ή του περιοδικού, καθώς και από την τιμή διάθεσης των λοιπών προϊόντων που τυχόν διατίθενται μαζί ή σε συνδυασμό με την εφημερίδα ή το περιοδικό. 

Άρθρο 2 

Γνωστοποίηση της τιμής διάθεσης βιβλίου 

1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4549/2018, οι εκδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο κοινό τα εξής στοιχεία: 

α. Τη λιανική τιμή της πρώτης έκδοσης των βιβλίων που διαθέτουν στο κοινό, 

β. κάθε αναπροσαρμογή αυτής, 

γ. τυχόν πρόσθετες παροχές κατά τη διάθεση του βιβλίου, 

δ. τον μήνα και το έτος της πρώτης έκδοσης, 

ε. την ανατύπωση ή την επανέκδοση του βιβλίου, καθώς και τον μήνα και το έτος αυτής. 

2. Η γνωστοποίηση από τον εκδότη της λιανικής τιμής πώλησης του βιβλίου και των τυχόν πρόσθετων παροχών, γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους και σε κάθε περίπτωση με παράλληλη κοινοποίηση στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ» (www.biblionet.gr), εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης στο κοινό της πρώτης έκδοσης του βιβλίου : 

α) Τυπώνεται επί του βιβλίου. 

β) Επικολλάται επί του βιβλίου (bar code). 

γ) Αναφέρεται σε σχετικό τιμοκατάλογο που αποστέλλεται από τον εκδότη στον πωλητή και ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία αναγράφεται σ’αυτόν με ευκρίνεια. 

δ) Αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του εκδότη. 

3. Προκειμένου να καθορισθεί η χρονική περίοδος των 18 μηνών της παρ. 5 του άρθρου 34 και η περίοδος των 12 μηνών της παρ. 9 του άρθρου 35 του νόμου 4549/2018 λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης ή επανέκδοσης ή ανατύπωσης που αναφέρεται στην ταυτότητα του βιβλίου (μήνας και έτος). 

Άρθρο 3 

Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων 

Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι αρμόδιες για: 

α. τη διενέργεια των ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35 του ν. 4549/2018

β. την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4549/2018

Άρθρο 4 

Διαδικασία διενέργειας ελέγχου 

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους. 

2. Τα κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα: 

α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

3. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα IV της υπουργικής απόφασης 91354/2017 (Β’ 2983), όπως ισχύει, και συντάσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 117 της ίδιας απόφασης. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων 

1. Στους παραβάτες των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35 του ν. 4549/2018, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση: 

α. του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

β. του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση υπάγονται στην Υπηρεσία του. 

3. Τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα αξιοποιούν τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ». 

4. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη. 

5. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α’ 90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001, (Α’ 224), στον κρατικό προϋπολογισμό. 

6. Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή. 

Άρθρο 6 

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται διοικητική κύρωση ως κάτωθι: 

1. Για τις παραβάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 3, 5, 11, του άρθρου 35 του ν. 4549/2018 πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). 

2. Για τις παραβάσεις που προβλέπονται στις παρ. 2, 4, 6, 9, του άρθρου 35 του ν. 4549/2018 δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). 

3. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Άρθρο 7 

Τελικές Διατάξεις 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018 

Οι Υπουργοί 

Εσωτερικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  

Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!