Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΦΠ 0002749 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/ 1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2018.

Αριθμ. ΔΦΠ 0002749 ΕΞ 2018

ΦΕΚ Β 4427/5-10-2018

Τροποποίηση της με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/ 1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2018. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει. 

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 

δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116). 

ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160). 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η παράγραφος 3 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3. Καθορίζεται ο ποσοτικός στόχος επιστροφών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2018, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στον πίνακα 3.4 της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2018, με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (σελ. 58), και ο οποίος είναι: 

Πίνακας 3. Ποσοτικός Στόχος Επιστροφών (σε εκατ. ευρώ) 

  Κατηγορία Εσόδου Ετήσιος Στόχος 2018 
Ε. Επιστροφές εσόδων  3.648

» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/ 1-2-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 405). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!