Οικονομικές Ειδήσεις

Νομοσχέδιο με φορολογικές διατάξεις στη Βουλή

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών."

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος του διατάξεις για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων. Σκοπός των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 "σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) (L 257/28.8.2014, σ.1).

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο κοινοτική Οδηγία όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται λοιπές (και φορολογικές) διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τις φορολογικές διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπεται ότι:

  • σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές αυτές δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΦΔ. [άρθρο 36 σ/ν]
  • για το έτος 2018 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών [άρθρο 38 σ/ν]
  • απαλλάσσεται από τον φόρο η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό 65% [άρθρο 35 σ/ν]
  • είναι δυνατή, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.». [άρθρο 37 σ/ν]

Επίσης:

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του νομοσχεδίου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4270/2014. Με τις προτεινόμενες διατάξεις και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου:

  • απλοποιείται η διαδικασία λογιστικής καταγραφής των επιστροφών των αδιάθετων υπολοίπων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ώστε από 1.1.2019 αυτές να μην γίνονται στις Δ.Ο.Υ. αλλά στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εν όψει της εφαρμογής του νέου Λογιστικού Πλαισίου (Π.Δ. 54/2018, Α' 103) στην Κεντρική Διοίκηση από 01/01/2019
  • αναδιατυπώνεται το άρθρο 156 του ν. 4270/2014 προκειμένου να εναρμονισθεί με την ορολογία του νέου Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, που θεσπίσθηκε με το Π.Δ. 54/2018 (Α' 103) καθώς και για την εξειδίκευση του περιεχομένου των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Τέλος, σημειώνουμε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 45 του νομοσχεδίου εξομοιώνονται μισθολογικά με όσους υπηρετούσαν στο Υπουργείο Οικονομικών πριν την 1.11.2011 οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία, έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων, στο Υπουργείο Οικονομικών, σε εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως διοικητικό προσωπικό. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση στο σύνολο των εν λόγω υπαλλήλων της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

Διαβάστε στο σύνολό τους, όπως κατατέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!