Υπουργείο Εργασίας

Φ. 80100/οικ. 41847/2496/2018 Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220).

Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 41847/2496 

ΦΕΚ B 3451 - 17.08.2018

Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν.3846/2010 (Α΄66). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 (Β΄2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/ 22-11-2016 (Β΄3801) υπουργική απόφαση και την αριθμ. οικ.59285/18416/12-12-2017 (Β΄4503) υπουργική απόφαση. 

7. Τις διατάξεις του ν.3144/2003 (Α΄111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του ν.2643/1998 (Α΄220) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3863/2010 (Α΄115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 28 του ν.4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν.4331/2015 (Α΄69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.4430/2016 (Α΄205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 

10. Τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αρ. 31970/Δ9.9047/15-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ7Τ465Θ1Ω-ΧΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις:

i) αρ.51073/Δ9.13786/13-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΞΛ465Θ1Ω-9ΤΙ),

ii) αρ.273/Δ9.119/5-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΛΠ465Θ1Ω-Ω48),

iii) αρ.8876/Δ9.2832/24-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΥ0465Θ1Ω-4ΔΖ), και

iv) αρ. 16953/Δ9.5384/ 25-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΗ465Θ1Ω-ΔΡ4), v) αρ.23345/ Δ9.7333/22-5-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΜΝ465Θ1Ω-Ο5Θ) και

vi) αρ. 33387/Δ9.11375/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΛ0465Θ1ΩΥΥΒ) υπουργικές αποφάσεις, 

11. Την με αρ. πρωτ. 37005/3025/11-7-2018 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων (παρ. 5 άρθρο 24 ν.4270/2014, ΦΕΚ Α΄143) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.A.A. σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζει: Εγκρίνει τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο χαρακτηρίζονται, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 (Α΄220), ως χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ή ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ν.2643/1998
ΠΑΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΠΠΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Θαλασσαιμία ενδιάμεση και μείζων 1.1
Αιμοσφαιρινοπάθεια H, C, E, O και συνδυασμοί 1.1
Δρεπανοκυτταρική ομόζυγος μορφή 1.2
Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 1.2
Αιμορροφιλία Α και Β μέτριας και σοβαρής μορφής 1.24
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σοβαρό περιοριστικό σύνδρομο 5.1
Μετρίου βαθμού ΧΑΠ 2ου και 3ου επιπέδου 5.3
Σαρκοείδωση 2ου επιπέδου 5.4
Βρογχικό άσθμα 2ου και 3ου επιπέδου 5.9
Ολική πνευμονεκτομή 5.12
Κυστική ίνωση 5.16
Μεταμόσχευση πνεύμονα 6.7
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Μεταμόσχευση ήπατος 7.24
Νόσος Crohn ή ελκώδης κολίτιδα με Π.Α. 50%-67% 7.12-7.13
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) με Π.Α. 50% 9.2
Ν. Gaucher, με Π.Α. 50%-67% 9.4
Ομόζυγος κληρονομική υπερχοληστερολαιμία 9.3
ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΚ
Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες χωρίς ΜΑΚ με Π.Α. 50%-67% 2
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (Σ.Υ.Ε.) 2ου -3ου επιπέδου, με Π.Α. 50%-67% 4
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Μελαγχρωματική ξηροδερμία 10.5
Σύνδρομο Βασικοκυτταρικού σπίλου (ή Σύνδρομο Gorlin-goltz) 10.7
Κληρονομικό Αγγειοοίδημα 2.8
Συγγενείς Πομφολυγώδεις Επιδερμολύσεις δυστροφικού τύπου 10.5
Ιχθύαση (οι σοβαρές κλινικές μορφές που δεν ανταποκρίνονται στην τοπική κερατολυτική αγωγή και χρήζουν συστηματικής αγωγής με ρετινοειδή): 10.5
=- Χ-φυλοσύνδετη Ιχθύαση
- Πεταλιώδεις (Lamellar) Ιχθυάσεις
- Πομφολυγώδης Ιχθύαση του Siemens
- Ιχθύαση Υστριξ
- Νεογνό Αρλεκίνος
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Υπολειμματική ημιπάρεση-ημιπληγία (ανεξαρτήτως αιτιολογίας) 12.11
Υπολειμματική παραπάρεση-παραπληγία (ανεξαρτήτως αιτιολογίας) 12.11
Υπολειμματική τετραπάρεση (ανεξαρτήτως αιτιολογίας) 12.11
Δισχιδής ράχη και μηνιγγομυελοκήλη 12.4
Σύνδρομο Arnold-Chiari 12.4
Συγγενείς εγκεφαλικές δυσπλασίες (δυσγενεσία μεσολοβίου, φλοιώδεις ετεροτοπίες) 12.4
Σύνδρομο Dandy-Walker 12.4
Εγκεφαλική παράλυση (όλες οι κλινικές μορφές) 12.4
Επιληψία και Χρόνια Επιληπτικά Σύνδρομα (εξαιρούνται οι «καλοήθεις»- αυτοπεριοριζόμενες από τη φύση τους επιληψίες) 12.6
Συγγενείς μυοτονίες Thomsen και Becker (σημαντικής κλινικής βαρύτητας) 12.10
Υδροκέφαλος (συγγενής/επίκτητος) 12.4
Συριγγομυελία, συριγγοπρομηκία 12.4
Κληρονομικεκφυλιστικά νοσήματα του περιφερικού κινητικού νευρώνα (Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία/ Προϊούσα Προμηκική Παράλυση/ Προμηκο- νωτιαία Μυϊκή Ατροφία/ Προσωπο-ωμο-βραχιόνιος Μυϊκή Ατροφία/ Ωμοπερονιαία Μυϊκή Ατροφία) 12.2
Κληρονομική κινητική και αισθητική πολυνευροπάθεια (ή περονιαία μυϊκή ατροφία ή νόσος των Charcot-Marie-Tooth) 12.2
Κληρονομική αισθητική νευροπάθεια (νόσος Denny-Brown) 12.2
Οικογενής δυσαυτονομία 12.2
Άλλες κληρονομικές νευροπάθειες (νόσος Krabbe, νόσος Refsum, νόσος Fabry, νόσος Tangier, α-βήτα λιποπρωτεϊναιμία) 12.2
Οικογενής σπαστική παραπληγία (νόσος Stumpell-Lorrain) 12.2
Νεανική μορφή πλαγίας μυατροφικής σκλήρυνσης 12.2
Νωτιαίο-παρεγκεφαλιδικές αταξίες (Friedreich, SCA, κ.λπ. βλέπε νευρολογικές παθήσεις) 12.2
Νεανικός παρκινσονισμός (νεανικός/εφηβικός) 12.2
Χορεία Huntington 12.2
Σύνδρομα πρωτοπαθών δυστονιών και «δυστονιών-plus» (DYT1, DYT6, DYT23, DYT5, DYT11, κ.λπ.) 12.2
Ηπατοφακοειδική εκφύλιση (νόσος Wilson) 12.2
Νευροϊνωμάτωση (νόσος Von RecKlinhausen) 12.3
Οζώδης σκλήρυνση (νόσος Bourneville) 12.3
Μηνιγγοπροσωπική αγγειωμάτωση (νόσος Sturge-Weber-Krabbe) 12.3
Σύνδρομο Von Hippel-Lindau 12.3
Αταξία-τηλαγγειεκτασία (σύνδρομο Louis-Bar) 12.3
Κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία (σύνδρομο Osler-Weber-Rendu) 12.3
Υπομελάνωση του Ito 12.3
Μυϊκές δυστροφίες (Duchenne και Becker, ζωνιαίες, προσωποωμοβραχιόνιος κ.λπ.) 12.10
Μυοτονικές δυστροφίες 12.10
Κληρονομικές μεταβολικές μυοπάθειες ( νόσος Pompe, νόσος Mc Ardle, νόσος Taruil, ανεπάρκεια καρνιτίνης, ανεπάρκεια καρνιτίνης-παλμιτικής τρανσφεράσης κ.λπ.) 12.10
Συγγενείς μυοπάθειες (μυοπάθεια με κεντρικό μόρφωμα, μυοπάθεια με ραβδία νημαλίνης, κεντροπυρηνική μυοπάθεια κ.λπ.) 12.10
Μιτοχονδριακές μυοπάθειες (Προϊούσα εξωτερική οφθαλμοπληγία, 12.10
σύνδρομο kearns-Sayre, MELAS, MERRF κ.λπ.)  
Μυασθένεια Gravis 12.10
Σκλήρυνση κατά πλάκας (και οπτική νευρομυελίτιδα) 12.5
Λευκοδυστροφίες 12.5
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (με υπολειμματική νευρολογική σημειολογία) 12.8
Κακώσεις νωτιαίου μυελού (με υπολειμματική νευρολογική σημειολογία) 12.8
Αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις (ισχαιμικές, αιμορραγικές, ανεξαρτήτως υποκείμενης αιτιοπα-θογένειας, με υπολειμματική νευρολογική σημειολογία) 12.9
Αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού (ισχαιμικές, αιμορραγικές, ανεξαρτήτως υποκείμενης αιτιοπαθογένειας, με υπολειμματική νευρολογική σημειολογία) 12.9
Όγκοι Κ.Ν.Σ. (με υπολειμματική νόσο ή υπολειμματική νευρολογική σημειολογία) 12.8
Νευροακανθοκύττωση 12.2
Καλοήθης Οικογενής Χορεία 12.2
Σύνδρομο ναρκοληψίας-καταπληξίας 12.6
Χρονία φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυρριζονευροπάθεια (CIDP) 12.7
Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN) 12.7
Πολυνευροπάθεια/Νευρομυοπάθεια της ΜΕΘ (ή της κρισίμου νόσου) 12.7
Άλλες, μη αναστρέψιμες πολυνευροπάθειες (διαβητική, αλκοολική, τοξική από βαρέα μέταλλα και βιομηχανικές τοξίνες, από αγγειίτιδα κ.λπ.) 12.7
Πολυμυοσίτιδα 12.10
Οικογενείς περιοδικές παραλύσεις 12.10
Νόσος Niemann-Pick τύπου C 21
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Ατρησία οργάνων 15
Αγενεσία ζωτικού οργάνου 15
Ολική αφαίρεση οργάνων 15
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
Μόνιμες κυστικές διαταραχές με Π.Α. 50% και άνω 16
Μόνιμη νεφροστομία, ουρητηροστομία ή ουρηθροστομία οποιασδήποτε αιτιολογίας 16
Νεοκύστη 16
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Ψυχικές διαταραχές σε χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (όταν υπάρχει συνοδός ψυχοπαθολογία, ανάλογα με τα αντίστοιχα κεφάλαια) 11.2
Σχιζοφρένεια και άλλες παραλητικές διαταραχές:
Ι. Σχιζοφρένεια με Π.Α. μικρότερο του 80%
ΙΙ. Σχιζότυπη διαταραχή
ΙΙΙ. Παραληρηματική διαταραχή, παραφρένεια, υποστροφική παρανοειδής !V. Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (τα II, III και IV όταν έχουν κριθεί για 10 συνεχή έτη με Π.Α. >50%)
11.3

Συναισθηματικές διαταραχές: Διπολική συναισθηματική διαταραχή Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή Επίμονες διαταραχές της διάθεσης (δυσθυμία, κυκλοθυμία, «νευρωσική» κατάθλιψη)

IV. Συναισθηματική διαταραχή με ψυχωσιόμορφα στοιχεία (όταν έχουν κριθεί για 10 συνεχή έτη με Π.Α. >50%)

11.4
Νευρωσικές, συνδεόμενες με το στρες και σωματόμορφες διαταραχές: 11.5
V.    Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: όταν έχουν κριθεί για 10 συνεχή έτη με Π.Α. >50%
VI.    Επιμένουσα μεταβολή της προσωπικότητας μετά από καταστροφική εμπειρία: όταν έχουν κριθεί για 10 συνεχή έτη με Π.Α. >50%
Διαταραχές προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ενήλικα (Παρανοειδής, Σχιζοειδής, Δυσκοινωνική και Συναισθηματικής Αστάθειας όταν έχουν κριθεί για 10 συνεχή έτη με Π.Α. >50%) 11.7
Νοητική υστέρηση (μετά τα 17 έτη ηλικίας, με τουλάχιστον δύο κρίσεις. Εξαιρούνται όσοι διαγνωστούν με δείκτη νοημοσύνης <35 και Π.Α. >80%) 11.8
Διαταραχές αυτιστικού φάσματος (μετά τα 17 έτη ηλικίας, με τουλάχιστον δύο κρίσεις. Εξαιρούνται όσοι διαγνωστούν με δείκτη νοημοσύνης <35 και >80%) 11.9
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ - ΡΙΝΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑ  
Αμφοτερόπλευρη κώφωση 14
Υπολειμματική ακοή άμφω 14
Υπολειμματική ακοή μονόπλευρα με ετερόπλευρη κώφωση 14
Γλωσσεκτομή 14
Δυσκινησία γλώσσας αμφοτερόπλευρα (μόνιμη βλάβη Υπογλωσσίου νεύρου) 14
Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου άμφω 14
Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία 14
Υποπλασία προσώπου με απώλεια υπερώας, ζυγωματικού οστού, με ευρεία επικοινωνία με τη ρινική κοιλότητα 14
Καθήλωση φωνητικών χορδών άμφω μετά από χειρουργική επέμβαση 14
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  
Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση 17
Γλαύκωμα τελικού σταδίου 17
Ωχροπάθεια τελικού σταδίου 17
Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια τελικού σταδίου 17
Οπτικοπάθεια τελικού σταδίου 17
Δυστροφίες κερατοειδούς μη αναστρέψιμες 17
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  
Μεταμόσχευση νεφρού 19.7
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  
Μόνιμες παραμορφώσεις μεγάλου μέρους της Σ.Σ. και κατάργηση της κινητικότητάς της (π.χ. συγγενείς ανωμαλίες) που δεν επιδέχονται περαιτέρω διόρθωσης ή βελτίωσης. 13
Ακρωτηριασμοί και φωκομέλιες άνω ή/και κάτω άκρων. 13
Εγκατεστημένες παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω ή/και κάτω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί και λοιπές επεμβάσεις). 13
[Περιλαμβάνονται η περιγεννητική βλάβη βραχιονίου πλέγματος, η εγκεφαλική παράλυση, η υπολειμματική μεταπολιομυελιτιδική συνδρομή, καταστάσεις μετά από τραυματισμούς κ.ά.]
Μόνιμες, μη διορθούμενες παραμορφώσεις άκρων χειρών, που επηρεάζουν τη συλληπτική ικανότητα (π.χ. εγκαύματα) 13
Αρθρόθεση δύο ή περισσότερων αρθρώσεων ή συνδυασμός αρθρόδεσης με άλλο μόνιμο κινητικό έλλειμμα 13
Συγγενείς ή αναπτυξιακές ανωμαλίες, ατροφία ή απλασία δομών του μυοσκελετικού, που δεν επιδέχονται διόρθωση, χειρουργική ή άλλη (π.χ. αρθρογρύπωση, οστεοποιός ινοδυσπλασία κ.ά.) 13
ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Συστηματικός ερυθηματώδης Λύκος
Άτομα πάσχοντα από νόσο που εμπίπτει στο 3ου και 4ου επίπεδο βαρύτητας της νόσου βάσει της κατάταξης του Ε.Π.Π.Π.Α., με εγκατεστημένες βλάβες μείζονος οργάνου, π.χ. προσβολή νεφρών, Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, πνευμόνων καρδίας και αγγείων, αντιρροπούμενες ή ελεγχόμενες από την θεραπευτική αγωγή.
18.1
Συστηματική Σκληροδερμία περιορισμένου και διάχυτου τύπου Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω:
- Εκτεταμένη δερματική προσβολή
- Μικροαγγειοπάθεια με ισχαιμικά έλκη ή γάγγραινα
- Προσβολή μυοσκελετικού συστήματος
- Σπλαχνική προσβολή, όπως προσβολή πεπτικού συστήματος, πνευμόνων,
- καρδιάς, νεφρών, αντιρροπούμενη ή ελεγχόμενη από την θεραπευτική αγωγή.
18.2
Δερματομυοσίτιδα - Πολυμυοσίτιδα Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω:
-    Νόσος σε ύφεση αλλά με υπολειμματική βλάβη από το μυϊκό σύστημα
-    Νόσος εγκατεστημένη, μη βελτιούμενη (ανθεκτική στη θεραπευτική αγωγή) με βαριά δερματική ή και προσβολή μυοσκελετικού (π.χ. βαριά μικροαγγειοπάθεια, παρουσία εκτεταμένων ασβεστώσεων ή και συγκάμψεων)
-    Νόσος εγκατεστημένη με μη αναστρέψιμη προσβολή μείζονος οργάνου, αλλά αντιρροπούμενη ή ελεγχόμενη από την θεραπευτική αγωγή .
18.3
Χρόνιες Φλεγμονώδεις Αρθρίτιδες
Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα και λοιπές οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες
(Εντεροπαθητική Αρθρίτιδα, Σύνδρομο Reiter^ Ακτινολογική Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα) Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: - Νόσος με μερική ενεργότητα παρά την θεραπεία
- Νόσος με εγκατεστημένες παραμορφώσεις περιφερικών αρθρώσεων και δυσλειτουργίες.
- Νόσος με νευρολογικές διαταραχές, π.χ. υπεξαρθρήματα αυχενικών σπονδύλων.
- Νόσος με εξωαρθρική προσβολή αντιρροπούμενη ή ελεγχόμενη από την θεραπευτική αγωγή
- Επί αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας, νόσος με προσβολή της σπονδυλικής στήλης και σοβαρό περιορισμό κινητικότητας αυτής, ή και επισήμου περιοριστικού αναπνευστικού συνδρόμου, ή και καρδιαγγειακές επιπλοκές, καταστάσεις που αντιρροπούνται ή ελέγχονται από την θεραπευτική αγωγή.
18.4
Πρωτοπαθείς Συστηματικές Αγγειίτιδες
[Γιγαντοκυτταρική-κροταφική αρτηρίτιδα, αρτηρίτιδα Takayasu, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, Νόσος Kawasaki, μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Wegener), Ηωσινοφιλι-κή κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Churg-Strauss), IgA αγγειίτιδα (Πορφύρα Henoch- Schonlein), Νόσος Αδαμαντιάδη Behcet's, σύνδρομο Cogan]
Διαγνωσμένη νόσος με προσβολή μεγάλου, μέσου ή μικρού μεγέθους αρτηριών (η νόσος Αδαμα-τιάδη-Behcet's προσβάλλει και φλέβες), ανθεκτική στην θεραπευτική αγωγή ή και βαρεία προσβολή δέρματος ή μυοσκελετικού συστήματος ή και εγκατεστημένη προσβολή εσωτερικού οργάνου (π.χ. τύφλωση επί κροταφικής αρτηρίτιδος ή νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet's, χρόνια νεφρική προσβολή ή προσβολή αναπνευστικού επί αγγειίτιδων μικρού και μέσου μεγέθους αγγείων, προσβολή Κ.Ν.Σ. επί νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet's κ.λπ.), αντιρροπούμενη ή ελεγχόμενη από την θεραπευτική αγωγή.
18.5
Σύνδρομο Sjogren
Διαγνωσμένη νόσος με βαρεία οφθαλμική προσβολή (π.χ. Βαρεία ξηροφθαλμία, έλκη κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια) ή και νόσο με σοβαρές εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα, ή και προσβολή εσωτερικού οργάνου, αντιρροπούμενη ή ελεγχόμενη από την θεραπευτική αγωγή.
18.6
Υποτροπιάζουσα Πολυχονδρίτιδα, Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο, Σαρκοείδωση, Παθήσεις Ενα-ποθήκευσης και Εναπόθεσης, Αμυλοείδωση, Νεοπλάσματα Αρθρώσεων, Νόσος Paget
• Σε ασθενείς με φλεγμονώδη αρθρίτιδα, βλ. το αντίστοιχο εδάφιο «Χρόνιες Φλεγμονώδεις Αρθρίτιδες» του παρόντος κεφαλαίου.
• Σε ασθενείς με σοβαρή νοσηρότητα από άλλα όργανα (π.χ. κώφωση στα πλαίσια νόσου Paget), ή/και συστηματική προσβολή, αντιρροπούμενη ή ελεγχόμενη από την θεραπευτική αγωγή
18.7
Οστεοπόρωση και άλλα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών [οστεομαλακία, ραχίτιδα, υπερ-υποπαραθυρεοειδισμός, νεφρική οστεοδυστροφία ατελής οστεογένεση, ινώδης δυσπλασία, υποφωσφατασία και άλλες σπάνιες οστικές παθήσεις)
• Νόσος με παθολογικά κατάγματα σπονδυλικών σωμάτων και νευρολογικές διαταραχές
• Νόσος με παθολογικά κατάγματα του αυχένα του μηριαίου οστού που ο ασθενής δεν δύναται να υποστεί χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα μόνιμη απώλεια κινητικότητας
• Νόσος με βαριές οστικές παραμορφώσεις
18.10
Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (ΝΑΙ) Διαγνωσμένη νόσος 2ου ή 3ου επιπέδου 18.12
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Στεφανιαία Νόσος
Η κρίση θα αξιολογείται 1 χρόνο μετά από τη διάγνωση, θεραπεία ή επεμβατική αντιμετώπιση με την προϋπόθεση ότι οι ανατομοπαθοφυσιολογικές βλάβες είναι μη αναστρέψιμες ή θεραπεύσιμες με ΠΑ >50% λόγω χαμηλού κλάσματος εξώθησης με περιορισμένη ή μέτριας εκτάσεως ισχαιμία
6.2
Βαλβιδοπάθειες
Η κρίση θα αξιολογείται σε άτομα με ΠΑ>50% μετά από 1 χρόνο από την επεμβατική ή χειρουργική αντιμετώπιση ή ασθενείς που οι βλάβες είναι μη θεραπεύσιμες με ΠΑ>50% σύμφωνα με τον ΕΠΠΠΑ
6.3
Πνευμονική υπέρταση
Με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50%
6.3
Μυοκαρδιοπάθειες
Διατατική, Υπερτροφική, Περιοριστική Μυοκαρδιοπάθεια, Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/
Δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας
Με ποσοστό αναπηρίας >50% μετά τη δεύτερη κρίση
6.4
Παθήσεις περικαρδίου Υποτροπιάζουσα Περικαρδίτιδα - Χρόνια περικαρδιακή συλλογή, Συμπιεστική Περικαρδίτιδα με ΠΑ>50% 6.5
Διαχωρισμός αορτής
τύπου Α: εάν παραμένει εκτεταμένος διαχωρισμός μετά την επέμβαση...
τύπου Β: Χωρίς επέμβαση........ Π.Α. 50% - 67% αν παραμένει εκτεταμένος διαχωρισμός στην αορτή........
6.6
Συγγενείς καρδιοπάθειες
Όλες οι συγγενείς καρδιοπάθειες με ΠΑ>50% ένα χρόνο μετά την διορθωτική επέμβαση ή αυτές με ΠΑ>50% που δεν επιδέχονται διόρθωση Κακοήθεις όγκοι της καρδιάς με Π.Α. 80%
6.7
Τραύματατης καρδιάς
Με ΠΑ >50% ένα χρόνο μετά τη διόρθωση ή που δεν επιδέχεται διόρθωση
6.7
Καρδιακή ανεπάρκεια
Όταν το ποσοστό είναι >50% και έχει εκτιμηθεί επανειλημμένα μετά τη θεραπεία ή την παρέμβαση χωρίς βελτίωση
6.7
Μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς/πνευμόνων 6.7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018 

Ο Υφυπουργός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!