Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α.. 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ 

ΦΕΚ Β’ 3240/07.08.2018 

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143). 

2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’103). 

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145). 

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116). 

5. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168). 

6. Την ανάγκη ορθής διάρθρωσης και αναλυτικής ταξινόμησης των εσόδων και των εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να γίνεται πλήρης και περιεκτική απεικόνιση του συνόλου των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών. 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Α. Οικονομική Ταξινόμηση - Ομάδες Λογαριασμών και μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 

1. Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των πωλήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των τιμαλφών, καθώς και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρακολουθούνται σύμφωνα με την οικονομική ταξινόμηση, όπως έχει καθοριστεί με τα άρθρα 4 και 12 του π.δ. 54/2018 (Α’103). 

2. Ο πρώτος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει την ομάδα λογαριασμών και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των ομάδων λογαριασμών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες λογαριασμών: Ομάδα 1 «Έσοδα» 

Ομάδα 2 «Δαπάνες» 

Ομάδα 3 «Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα (αγορές – πωλήσεις)» 

Ομάδα 4 «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αγορές – πωλήσεις)» 

Ομάδα 5 «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εισροές – εκροές)». 

3. Ο δεύτερος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει τις μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των μειζόνων κατηγοριών εσόδων και εξόδων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι: 

α) Έσοδα προϋπολογισμού 11 Φόροι 12 Κοινωνικές εισφορές 13 Μεταβιβάσεις 14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα 31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 Πωλήσεις τιμαλφών 

β) Έξοδα προϋπολογισμού 21 Παροχές σε εργαζόμενους 22 Κοινωνικές παροχές 23 Μεταβιβάσεις 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 25 Επιδοτήσεις 26 Τόκοι 27 Λοιπές δαπάνες 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 Αγορές τιμαλφών 

γ) Έσοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών από: 

41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

43 Πωλήσεις χρεωστικών τίτλων

44 Χορηγηθέντα δάνεια

45 Πωλήσεις συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων

49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις

53 Χρεωστικούς τίτλους (υποχρεώσεις)

54 Δάνεια

57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα

59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων) 

δ) Έξοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών για: 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 43 Αγορές χρεωστικών τίτλων 44 Χορηγήσεις δανείων 45 Αγορές συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 53 Χρεωστικούς τίτλους 54 Δάνεια 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων). 

4. Η μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού εξειδικεύονται και κατανέμονται στις υπόλοιπες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση και το είδος της δαπάνης. 

Β. Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 

1. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). Για την ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων ακολουθούνται οι ορισμοί και οι αρχές που δίνονται για τους λογαριασμούς, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στα παραρτήματα 5 και 6 του π.δ. 54/2018 αντίστοιχα. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών. 

2. H οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού αναπτύσσεται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς ανάλυσης. Οι βαθμοί οικονομικής ταξινόμησης από τον πρώτο έως και τον τέταρτο βαθμό της καθορίζονται στο π.δ. 54/2018. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός της οικονομικής ταξινόμησης έχουν από ένα (1) ψηφίο, ενώ ο τέταρτος βαθμός έχει (2) ψηφία. Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες πληροφόρησης και ορθής αποτύπωσης των εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι λογαριασμοί αναλύονται περαιτέρω σε πέμπτο και έκτο βαθμό οικονομικής ταξινόμησης, οι οποίοι καθορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Ο πέμπτος βαθμός αναπτύσσεται σε δύο (2) ψηφία (από 01 έως και 89), ενώ ο έκτος βαθμός σε τρία (3) ψηφία (από 001 έως και 899). 

3. Για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης (έκτος βαθμός). Οι συναλλαγές του Κρατικού Προϋπολογισμού καταγράφονται ανάλογα με τη φύση τους στον σχετικό λογαριασμό, στον τελευταίο αυτό βαθμό ανάλυσης και χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη μείζονα κατηγορία που καταγράφονται ως συναλλαγές μη χρηματοοικονομικού ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 

4. Η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

5. Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς. 

6. Η βεβαίωση και η είσπραξη εσόδων πραγματοποιείται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό, με κριτήριο τη φύση των συναλλαγών που αφορούν και οι επιστροφές εσόδων εμφανίζονται μειωτικές των εσόδων στο λογαριασμό που αφορούν. Δεν υφίσταται διάκριση σε εισπράξεις εσόδων τρέχοντος έτους και εισπράξεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι εισπράξεις εγγράφονται στο σχετικό λογαριασμό εσόδων που αφορούν, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται. Δεν υφίσταται ρητή διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αναλύονται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 111 έως και 114 και οι άμεσοι φόροι στους 115, 116 και 119. 

7. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, αναπτύσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης, όπου παρατίθεται ενδεικτική αντιστοίχιση των αναλυτικών λογαριασμών με τους παλαιούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις καταγράφονται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής.

Η ταξινόμηση αυτή δύναται να μεταβάλλεται με την προσθήκη ή τροποποίηση λογαριασμών στον πέμπτο και έκτο βαθμό εσόδων ή εξόδων, με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής και σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. Γ. Διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 

1. Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική και ιεραρχική δομή των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ καλύπτει επιπλέον συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. Η διοικητική ταξινόμηση είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον ΠΔΕ. 

2. Η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα πληροφοριών, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τον κάθε Ειδικό Φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ το πρώτο επίπεδο αντιπροσωπεύει τον Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. Η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται συνολικά σε δεκατέσσερα (14) ψηφία, με τη μορφή ΧΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ, ως εξής: 

α) Πρώτο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία (ΧΧΧΧ). Το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των υπηρεσιών κάθε φορέα. Το πρώτο ψηφίο χαρακτηρίζει τον υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, με τον αριθμό «1» να προσδιορίζει την Κεντρική Διοίκηση. Η Βουλή των Ελλήνων, η Προεδρία της Δημοκρατίας και τα Υπουργεία χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 1ΧΧΧ, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 19ΧΧ. 

β) Δεύτερο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από τρία (3) ψηφία (ΧΧΧ). Το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει: 

αα) το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα γραφεία του Προέδρου, των Κοινοβουλευτικών ομάδων και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων, τα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων, δηλαδή τα γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, τα γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κ.λπ. που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 1ΧΧ (101 ως και 199), 

ββ) τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες ή τις αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου υπηρεσίες των Υπουργείων, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων, που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 2ΧΧ και 3ΧΧ (201 ως και 399), 

γγ) τις αυτοτελείς υπηρεσίες με δική τους οργανωτική δομή, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό/Υφυπουργό και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 4ΧΧ (401 ως και 499), 

δδ) τις λοιπές αυτοτελείς μονάδες των Υπουργείων / των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υπάγονται οργανωτικά στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό/Υφυπουργό ή στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή λειτουργούν στο Υπουργείο/στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 5ΧΧ (501 ως και 599), 

εε) τις λοιπές υπηρεσίες που δεν υπάγονται στον Υπουργό και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 6ΧΧ (601 ως και 699), στστ) τις πιστώσεις για δαπάνες ειδικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 7ΧΧ (701 ως και 799), όπως είναι οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών (701 ως και 709), οι Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών (711) και οι πιστώσεις για Κρατικές Προμήθειες των Υπουργείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (799), 

ζζ) τις δαπάνες των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 8ΧΧ (801 ως και 899), 

ηη) τις δαπάνες νομικών προσώπων που βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Υπουργείων (εκτός επιχορήγησης) και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 9ΧΧ (901 ως και 998), καθώς και τις πιστώσεις των Γενικών Διευθύνσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπερκείμενη Γενική ή Ειδική Γραμματεία (999). 

γ) Τρίτο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από συνολικά εφτά (7) ψηφία (ΧΧΧΧΧΧΧ) που αντιπροσωπεύουν τρία διοικητικά επίπεδα. 

αα) Τα πρώτα δύο (2) ψηφία χαρακτηρίζουν τις Γενικές Διευθύνσεις ή τις αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσίες (01 ως και 98). Τα ψηφία 00 δεν χαρακτηρίζουν συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. Τα ψηφία 99 χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις Διευθύνσεων, Αυτοτελών μονάδων ή Ειδικών Υπηρεσιών κ.λπ. που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. Τα ψηφία 79 χρησιμοποιούνται για τις Κρατικές Προμήθειες των Υπουργείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 

ββ) Τα επόμενα τρία (3) ψηφία, τρίτο ως και πέμπτο, χαρακτηρίζουν τις Διευθύνσεις ή τις αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσίες (001 ως και 998). Ειδικά όσον αφορά τις Κρατικές Προμήθειες τα ψηφία αυτά χαρακτηρίζουν τα Υπουργεία. Όσον αφορά περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΥΕΕ στους νομούς και τις νομαρχίες) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΔΟΥ και Τελωνεία), τα συγκεκριμένα ψηφία χαρακτηρίζουν τις ανωτέρω περιφερειακές υπηρεσίες σε επίπεδο νομών - νομαρχιών. Τα ψηφία 999 χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις τμημάτων κ.λπ. που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. 

γγ) Τα τελευταία δύο (2) ψηφία, έκτο και έβδομο, χαρακτηρίζουν τα τμήματα ή και λοιπές οργανωτικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου και ειδικά όσον αφορά τις Κρατικές Προμήθειες χαρακτηρίζουν διακριτούς τομείς σύνθετων Υπουργείων. 

3. Η διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 

Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων 

1. Στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό οι πιστώσεις εγγράφονται κατά μείζονα κατηγορία, ήτοι στο δεύτερο βαθμό της οικονομικής ταξινόμησης, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, ήτοι ως και το τρίτο επίπεδο πληροφοριών της διοικητικής ταξινόμησης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες για την κατανομή των πιστώσεων αυτών σε αναλυτικό επίπεδο καθορίζονται ως εξής: 

α) Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια δαπανών, ανά φορέα και ειδικό φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και κατά μείζονες κατηγορίες εξόδων, του ψηφισμένου Κρατικού Προϋπολογισμού, κατανέμονται στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους  αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων του προϋπολογισμού της οικείας μείζονος κατηγορίας εκάστου φορέα και ειδικού φορέα, με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη. 

β) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός και ειδικότερα ως τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

γ) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομικών και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) με μέριμνα του οικείου φορέα, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και ειδικότερα μέχρι και την τρίτη εργάσιμη μέρα από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

2. Κατά την κατανομή των πιστώσεων διασφαλίζεται ότι καλύπτονται κατά προτεραιότητα: 

α) οι υποχρεώσεις για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, 

β) οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες, 

γ) οι πολυετείς υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους, 

δ) οι επιχορηγήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, 

ε) οι υποχρεώσεις για δαπάνες κοινωνικής προστασίας, 

στ) οι υποχρεώσεις για δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα που απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

Παραρτήματα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!