Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 2/59189/ΔΠΓΚ/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β’ 1932).

Αριθμ. 2/59189/ΔΠΓΚ 

Β’ 3242/07.08.2018 

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β’ 1932). 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 

6. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). 

7. Την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης και εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και παράτασης του προγράμματος έκτακτης χρηματοδότησης και επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 

α) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β3 του μέρους Β΄ της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) όμοια απόφαση, προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση μετά το τέλος Ιουλίου 2018, ισχύουν τα κάτωθι: 

αα) Φορείς οι οποίοι δεν έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, μέχρι τέλος Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δύνανται να χρηματοδοτηθούν ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

ββ) Φορείς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, δηλαδή δεν έχουν ταμειακά υπόλοιπα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν εκ νέου, ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

γγ) Φορείς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, δύνανται να χρηματοδοτηθούν εκ νέου, ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μειωμένο κατά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου από την ήδη χορηγηθείσα χρηματοδότηση». 

2. Η υποπαράγραφος 10 της παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018. Για αιτήματα που υποβάλλονται μετά το τέλος Ιουλίου 2018, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018. Οι δε χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνονται την 20.8.2018». 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. 2/57103/ ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β’ 1932), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) και 2/45123/ ΔΠΓΚ/6.6.2018 (Β’ 2180) όμοιες αποφάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!