Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 2/59323/ΔΠΓΚ/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β’ 54).

Αριθμ. 2/59323/ΔΠΓΚ 

ΦΕΚ Β’ 3242/07.08.2018 

Τροποποίηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β’ 54). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4438/2016 (Α’ 220). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

4. Το π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 180), όπως ισχύει. 

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 

7. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). 

8. Την ανάγκη διευκρίνισης της διαδικασίας χρηματοδότησης και την ανάγκη παράτασης του προγράμματος έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 

Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 9 της παραγράφου Γ της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 54), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 (Β’ 2275) και 2/46119/ ΔΠΓΚ/07.06.2018 (Β’ 2211) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνονται την 20.8.2018, ενώ η εξόφληση των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018». 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. 2/3872/ ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινή απόφαση της Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β’ 54), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017 (Β’ 2275) και 2/46119/ΔΠΓΚ/07.06.2018 (Β’ 2211) όμοιες αποφάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018 

Οι Υπουργοί 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!