Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 977/2018 Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των οικογενειών των πρόσωπων που περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Αριθμ. 977/2018 

ΦΕΚ Β’ 3234/07.08.2018 

Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των οικογενειών των πρόσωπων που περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την ΠΝΠ της 26ης Ιουλίου 2018 (Α'138) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 12, παρ. 3. 

2) Τον ν. 4070/2012 (Α' 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3) Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4) Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5) Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

6) Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7) Το π.δ. 82/2017 (Α' 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει. 

8) Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύει. 

9) Την αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/30-7-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3090) «Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη και το κόστος εφαρμογής της παρούσας θα καλυφθεί στο σύνολό του από το αδιάθετο αποθεματικό των οικονομικών διαχειρίσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις ανάγκες της ΓΓΤΤ, του έτους 2014. 

11) Την αριθμ. 970/2018/06.08.2018 (Β' 3221) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέρους του αδιάθετου αποθεματικού για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) των οικονομικών διαχειρίσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έτους 2014». 12) Την αριθμ. 971/07.08.2018 Σύμφωνη Γνώμη της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

13) Την αριθμ. 975/2018/07.08.2018 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αποφασίζουμε: 

Την παροχή χρηματικής ενίσχυσης στις οικογένειες των προσώπων που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι της χρηματικής ενίσχυσης 

Δικαιούχοι της χρηματικής ενίσχυσης της παρούσας είναι τα φυσικά πρόσωπα που καθορίστηκαν δικαιούχοι της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης του άρθρου 12 παρ. 1 της ΠΝΠ της 26ης Ιουλίου 2018 (Α' 138), δυνάμει των αποφάσεων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. Β της υπ’ αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ ΓΔστ5/30-7-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3090).

Άρθρο 2 

Χρηματική ενίσχυση 

1. Η χρηματική ενίσχυση των δικαιούχων ανέρχεται, συνολικά, στο χρηματικό ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200 €) ευρώ ανά κατοικία. 

2. Το χρηματικό ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους, για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους δαπανών που αφορούν σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και σε υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσής τους στο διαδίκτυο. 

3. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων της χρηματικής ενίσχυσης (π.χ. συνιδιοκτήτες που διαμένουν στην ίδια πληγείσα κατοικία) το παρεχόμενο χρηματικό ποσό ισομοιράζεται στους δικαιούχους.

Άρθρο 3 

Διαδικασία χορήγησης της χρηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους 

Δεδομένης της απόδοσης του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί στον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό και της μεταφοράς αυτού στον Ειδικό Φορέα 39/110 «Υπηρεσίες Υποδομών και Μεταφορών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 2757 «Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.» και για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα γίνεται με την έκδοση κοινού τακτικού χρηματικού εντάλματος με την εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση του άρθρου 12 παρ. 1. της ΠΝΠ της 26.7.2018 από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ισόποση πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών, με κοινοποίηση στη ΓΔΟΥ του ΥΨΗΠΤΕ. 

Άρθρο 4 

Η ΓΔΟΥ του ΥΨΗΠΤΕ ελέγχει απολογιστικά το ποσό που διατέθηκε στους δικαιούχους. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο επιστρέφεται στον ΤΚΠ με ευθύνη των ΓΔΟΥ των δύο Υπουργείων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018 

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!