Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1153/2018 Απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1153  

ΦΕΚ Β’ 3225/07.08.2018 

Απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/ 2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000), όπως ισχύουν: 

α. των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 και 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου 9. 

2. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου " Έκτακτα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018." (ΦΕΚ Α΄138/ 26-7-2018). 

3. Την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1095/ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 903/10.04.2014) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ. 

4. Την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1023/2016 (ΦΕΚ Β'943/21.03.2017) "Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκειμένους στον φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης". 

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄3696/15.11.2016) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου". 

6. Την ανάγκη ορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την απαλλαγή από ΦΠΑ των υποκειμένων στον φόρο που διαθέτουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής. 

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στον φόρο που παραδίδουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24.7.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως: 

1. Για την εφαρμογή της παρούσης, νοούνται ως: 

α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ, που παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24.7.2017 στην Περιφέρεια Αττικής. 

β. «Αποδέκτες»: Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και οι Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ, όπως προσδιορίζονται στο άρ. 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚΑ΄143), που διαθέτουν περαιτέρω τα εν λόγω αγαθά και τις υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24.7.2017 στην Περιφέρεια Αττικής. 

2. Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται, το αργότερο έως την παράδοση των αγαθών ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών, αντίστοιχα. 

3. Το ανωτέρω πρωτόκολλο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την περιγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών που διατίθενται και του είδους και ενδεχομένως της διάρκειας των υπηρεσιών που παρέχονται, την ημερομηνία πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσής τους, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, όπως επωνυμία, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής. 

4. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής και το άλλο παραδίδεται στον αποδέκτη. 

5. Ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται για τον Φ.Π.Α., ενυπόγραφη κατάσταση των πρωτοκόλλων παράδοσης/ παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης υπηρεσιών που έχει συνάψει ανά φορολογική περίοδο, στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ. 

6. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παράδοσης /παραλαβής αγαθών ή παροχής/ λήψης υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/14) η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων. Επίσης, οι αποδέκτες οφείλουν να τηρούν κατάσταση, στην οποία θα καταχωρούν τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο (ημερομηνία) που έλαβε χώρα η περαιτέρω διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών στους πυρόπληκτους, καθώς και την ποσότητα και το είδος των αγαθών και το είδος και την ενδεχόμενη διάρκεια των υπηρεσιών που διατέθηκαν. 

7. Ειδικά για τις δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 23.07.2018 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ελλείψει της σύνταξης του πρωτοκόλλου, αποδεικτικό των πράξεων αυτών αποτελεί το στοιχείο αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που εκδίδεται για τον αναλογούντα ΦΠΑ εκροών. Οι υποκείμενοι στον φόρο, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι ενήργησαν ως «δωρητές» κατά την έννοια της παρούσης (π.χ. διαθέτουν δελτίο αποστολής με τα στοιχεία του παραλήπτη), καταχωρούν το ποσό αυτό του φόρου και στα προστιθέμενα του φόρου εισροών ποσά της οικείας δήλωσης ΦΠΑ. 

8. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 23.07.2018, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!