Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1135/2018 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις-καταστροφικές πλημμύρες) στο Δήμο Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
2. ΑΑΔΕ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η.Δ. & Α.Δ. 
1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' -Η' 
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3635963 
Fax:210 3635077
Url:www.aade.gr  

ΑΔΑ: 6Δ0Λ46ΜΠ3Ζ-ΔΦ9 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθ. ΦΕΚ: Β'2991/25.07.2018 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018 

ΠΟΛ. 1135 

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις-καταστροφικές πλημμύρες) στο Δήμο Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. 

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 

6. Την υπ'αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (3696 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

9. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41. 

10. Την υπ' αριθμ. 2964/29.06.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: 6ΟΧΓ7ΛΒ-ΛΡΙ), με την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 28.09.2018 ο Δήμος Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 

11. Το υπ' αριθμ. 9878/06.07.2018 έγγραφο αίτημα του Δημάρχου Νέστου προς την Υφυπουργό κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Περί έκδοσης απόφασης διευκόλυνσης οφειλετών». 

12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο. 

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 28.09.2018 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που λήγουν ή έληξαν από 28.06.2018 μέχρι και την 28.09.2018.

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 28.09.2018 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 28.06.2018 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων. 

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!