Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/2018 Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.

Αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 

ΦΕΚ Β’ 2909/19.07.2018 

Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους. 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του ν. 4512/2018 (Α’5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 55 παρ. 2 και 65 παρ. 1δ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (Α΄14). 

2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α΄/οικ. 12050/2223/23.05.2011 (Β’1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 (Α΄136). 

3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/73 - ΦΕΚ Α΄277) όπως ισχύει. 

4. Του π.δ. 132/2017 (Α’160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

5. Του π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

6. Του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Γενικά 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4512/2018, για τα λατομεία όλων των κατηγοριών, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής ισχύος από τον ενδιαφερόμενο, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 ν. 4512/2018, οι εκμεταλλευτές μεταλλείων οφείλουν επίσης να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αόριστης χρονικής ισχύος για την εκπλήρωση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

3. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις περιπτώσεις λατομείων ή στην αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της τεχνικής μελέτης για τις περιπτώσεις μεταλλείων, οι οποίες ελέγχουν την πληρότητά τους και λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη φύλαξη τους. 

Άρθρο 2 

Τρόπος υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής 

1. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ΑΕΠΟ. 

2. Ειδικότερα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται με βάση το συνολικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την αποκατάσταση ολόκληρης της έκτασης, όπως αυτό αναφέρεται στην ισχύουσα, κατά το χρόνο υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής, ΑΕΠΟ και ειδικότερα: 

α) Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη ή ίση των 30 ετών: - Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 1/6 του συνολικού ποσού. - Πριν την έναρξη του τρίτου έτους η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στα 2/6 (1/3) του συνολικού ποσού. - Πριν την έναρξη της δεύτερης δεκαετίας της εκμετάλλευσης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στα 2/3 του συνολικού ποσού. - Πριν την έναρξη της τρίτης δεκαετίας της εκμετάλλευσης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο συνολικό ποσό. 

β) Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη ΜΠΕ συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι μικρότερη των 30 ετών και μεγαλύτερη των 10 ετών: - Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 1/4 του συνολικού ποσού. - Πριν την έναρξη του τρίτου έτους η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στα 2/4 (1/2) του συνολικού ποσού. - Πριν την έναρξη του δεύτερου μισού του συνολικού χρόνου εκμετάλλευσης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο συνολικό ποσό. 

γ) Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη ΜΠΕ συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι μικρότερη ή ίση των 10 ετών: - Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το 1/2 του συνολικού ποσού. - Πριν την έναρξη του τρίτου έτους η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο σύνολο του ανωτέρω ποσού. 

3. Ειδικά για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν για την εκτέλεση δημοσίων έργων της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 52 ν. 4512/2018, καθώς και για τα λατομεία της παρ. 4 του άρθρου 51 του ίδιου νόμου, για τον υπολογισμό τους ύψους της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της παρ. 2γ. 

4. Ειδικά για τα λατομεία που υπάγονται στις παρ. 22 και 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2, εφαρμόζεται συνδυαστικά με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία αντικατάστασης της εγγυητικής επιστολής 

1. Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 1 αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται, επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 2 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εάν κατά την ανανέωση ή τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκ νέου έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, προκύψει διαφορετικό κόστος αποκατάστασης. Το κόστος μπορεί να αυξηθεί, ή ακόμα και να μειωθεί εφόσον, για παράδειγμα, έχουν αποκατασταθεί κάποια τμήματα του χώρου. 

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης των μισθωτικών δικαιωμάτων των λατομείων, μετά την έγκριση της μεταβίβασης και τη συνομολόγηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, οπότε ο νέος μισθωτής οφείλει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή με νέα, στο όνομά του. 

γ) Στην περίπτωση εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων των παρ. 22 και 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

2. Επίσης η εγγυητική επιστολή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης πριν τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών της παρ. 4β του άρθρου 58 και της παρ. 3β του άρθρου 59 του ν. 4442/2016 (Α΄230), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή του άρθρου 1.

Άρθρο 4 

Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης μίσθωσης ή την οριστική διακοπή της εκμετάλλευσης, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4512/2018 ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ και έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4512/2018 και της παρ. 7 του άρθρου 86 του ΚΜΛΕ, επιστρέφονται οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές, αφού προηγηθεί σχετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 1. 

Άρθρο 5 

Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής - Απόδοση σε ειδικό λογαριασμό 

1. Εάν μετά τον έλεγχο του άρθρου 4, διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στις υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του ν. 4512/2018, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικώς ή μερικώς, κατά το μέρος της που αναλογεί στο μη αποκατασταθέν τμήμα. 

2. Η κατάπτωση γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης: 

α) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή 

β) της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Η κατάπτωση γίνεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου, ο οποίος αφορά αποκλειστικά έργα αποκατάστασης λατομείων και μεταλλείων. 

Άρθρο 6 

Κυρώσεις 

1. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων σχετικά με την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3, ή μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 3, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (για τις περιπτώσεις λατομείων) ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για τις περιπτώσεις μεταλλείων) καλεί τον ενδιαφερόμενο να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της κλήσης. 

2. Στη συνέχεια, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: - για τα λατομεία επί δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων γίνεται καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4512/2018, -για τα λατομεία επί ιδιωτικών εκτάσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 με απόφαση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, -για τα μεταλλεία ανακαλείται η εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Σε περίπτωση που το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, τότε αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχη μεγαλύτερου ύψους, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 6. 

2. Σε περίπτωση που το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, τότε αυτή μπορεί, είτε να αντικατασταθεί με αντίστοιχη μικρότερου ύψους ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, είτε να συμψηφιστεί ως προς το ύψος της με νέα εγγυητική που θα προκύψει κατά το επόμενο στάδιο. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

θήνα, 28 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!