Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1133/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Ε'
Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3635007
Fax:2103635077
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ97Υ46ΜΠ3Ζ-Ρ84

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ. 1133

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει

Με την Απόφαση ΠΟΛ. 1116/2018 (Β' 2319/19-6-2018) της Υφυπουργού Οικονομικών, που έχει κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιήθηκε η όμοια απόφαση ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β'4643) περί διαμόρφωσης λύσεων ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62).

Ειδικότερα:

α) Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο που προβλέπεται στην ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017:

i. με την κατάργηση του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου οφειλών προς το Δημόσιο για ένταξη στη ρύθμιση, ήτοι του ορίου των 50.000 ευρώ (βλ. σχετικές τροποποιήσεις του άρθρου 1, της περίπτωσης αβ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των τίτλων των άρθρων 6 και 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017) και

ii. με την υπαγωγή στη ρύθμιση και των οφειλών που βεβαιώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση εντός του έτους 2017, ήτοι έως τις 31/12/2017, αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016 (βλ. τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης γ' του άρθρου 11 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017), κατ' αντιστοιχία με τη σχετική νομοθετική μεταβολή που επήλθε και στη συλλογική διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού με την τροποποίηση των περιπτώσεων ιστ' και ιζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 με το άρθρο 45 του ν. 4549/2018 (Α'105).

β) Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κανόνων ρύθμισης που προβλέπονται στην περίπτωση Β του άρθρου 6 και στην περίπτωση Β του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017 και ίσχυαν για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ, σε οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ.

γ) Τέθηκαν νέοι κανόνες ρύθμισης οφειλών για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) άνω των 125.000 ευρώ, που προβλέπουν την υποχρέωση του οφειλέτη να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 6 (για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) και στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 7 (για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ' του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιωμένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση (βλ. ενδεικτική απαρίθμηση στο Κεφάλαιο Ε6 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018), ώστε το ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά μειωμένο, χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 όπως ισχύει και στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 6 ή στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017, κατά περίπτωση, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1116/2018, δηλαδή i) η ρύθμιση να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ii) το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύναται να περιλαμβάνει μείωση έως 100% των προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία μικρότερη του 50% της συνολικά βεβαιωμένης βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση βιωσιμότητας, το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και την ικανότητα αποπληρωμής που προκύπτει από αυτά, σε ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017, όπως ισχύουν, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης. Μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι ανωτέρω κανόνες, μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετίας, και με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα αποπληρωμής υπολείπεται της συνολικής οφειλής. Το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή βάσει της ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της ως άνω ικανότητας αποπληρωμής.

δ) Προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018, υπερβαίνει ορισμένο όριο σε συσχέτιση με το ύψος της προς ρύθμιση οφειλής (βλ. νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της Απόφασης ΠΟΛ. 1223/2017).

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περίπτωση που η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) της ανωτέρω οφειλής (βλ. κεφάλαιο Γ3β της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018).

Με το νέο εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της απόφασης, προβλέπεται ότι «το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον (α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο (20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον:

α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των (50.000 Χ 25=) 1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των (200.000 Χ 20=) 4.000.000 ευρώ ή το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.

Επομένως, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1055/2018, υπερβαίνει τα πιο κάτω ποσά (στήλη 2) ανά ύψος προς ρύθμιση οφειλής προς το Δημόσιο (στήλη 1).

ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0-20.000 € Δεν προβλέπεται
20.000,01€-50.000€ 25πλασιο της προς ρύθμιση οφειλής
50.000,01€-62.500€ 1.250.000€
62.500,01€-200.000€ 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής
200.000,01€-266.666,67€ 4.000.000 €
266.666,68€ και άνω 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής

Τέλος, μεταβολή στους κανόνες που διέπουν τη ρύθμιση οφειλών της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017 επήλθαν και με την τροποποίηση της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 με το ν. 4549/2018 (A'105). Ειδικότερα, μετά την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018 (A'105) και την πρόβλεψη ανάλογης εφαρμογής των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο και στη ρύθμιση οφειλών κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (παράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018), οι νέες διατάξεις περί δυνατότητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων καθώς και περί άρσης αυτών υπό προϋποθέσεις εφαρμόζονται αναλόγως και στη ρύθμιση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλ. αναλυτικά εγκύκλιο ΠΟΛ. 1126/2018, Κεφάλαιο II).

Επιπροσθέτως, μετά την τροποποίηση της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018 εφαρμόζονται αναλογικά και κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1223/2017 τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 1α, 2 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 περί αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης και άρσης αυτής (βλ. αναλυτικά εγκύκλιο ΠΟΛ. 1126/2018, Κεφάλαιο II).

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!