Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr

Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης (Τελευταία Ενημέρωση:  17/12/2021 11:08 πμ)

 

1. Ποιος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών;  

Η εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών επιτρέπει τη δημιουργία ενός ζεύγους «κωδικού εισόδου» (username) και «συνθηματικού χρήστη» (password) για συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως αυτές υπάρχουν στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες».

Κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet που κάποιος διαθέτει μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών

2. Για ποιο λόγο χρειάζονται οι ειδικοί κωδικοί; 

Τα ζεύγη ειδικών κωδικών είναι ξεχωριστά από τους κύριους κωδικούς TAXISnet και διαφορετικά ανά υποστηριζόμενη εφαρμογή/υπηρεσία. Οι ειδικοί κωδικοί αποτελούν ένα πρόσθετο μέσο ασφάλειας για να μη χρειαστεί να μοιραστείτε με άλλους τους κύριους κωδικούς σας TAXISnet όταν απαιτείται να χρησιμοποιήσετε μια από τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα, με τους ειδικούς κωδικούς εξουσιοδοτείτε ένα πρόγραμμα/λογισμικό να υποβάλλει πληροφορίες για εσάς, χωρίς να αποκαλύψετε στον κατασκευαστή ή λειτουργό του λογισμικού τους πραγματικούς σας κύριους κωδικούς. 

3. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των Φυσικών και των Νομικών Προσώπων από την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών; 

Ναι. Στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου, η έκδοση ειδικών κωδικών γίνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο, ενώ στην περίπτωση Νομικού Προσώπου γίνεται αποκλειστικά από Φυσικό Πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ως «Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου» μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων

Μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων, ένα Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει περισσότερα από ένα Φυσικά Πρόσωπα ως εκπροσώπους του, εκχωρώντας τους πλήρη πρόσβαση στις φορολογικές υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου. Η ανάκληση αυτής της εξουσιοδότησης δεν επηρεάζει την ισχύ των ειδικών κωδικών που έχουν ήδη εκδοθεί. 

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν μόνο να ανακτήσουν τον ειδικό κωδικό (username) (αλλά όχι το συνθηματικό) του ζεύγους των ειδικών κωδικών που έχει εκδοθεί για λογαριασμό τους, από τους εκπροσώπους τους, μέσω της εφαρμογής Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών, στην ενότητα Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί. 

Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον έχουν ορισθεί ως εκπρόσωποι από ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών να κάνουν «Επιλογή Ρόλου» και να επιλέξουν:

  • Επιθυμώ να δράσω …. «για τον εαυτό μου» 

Με την επιλογή αυτή δημιουργούν / ανακαλούν ειδικούς κωδικούς που αφορούν προσωπικά τον δικό τους ΑΦΜ.

  • Επιθυμώ να δράσω …. «ως Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου» 

Επιλέγεται ο ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου για τον οποίο είναι επιθυμητό να εκδοθεί / ανακληθεί ειδικός κωδικός από τη λίστα των ΑΦΜ που θα εμφανιστεί. 

4. Στις «Διαθέσιμες Υπηρεσίες» δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή της δημιουργίας ειδικού κωδικού. Γιατί; 

Για να συμβαίνει αυτό ο ΑΦΜ σας ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με τα στοιχεία του TAXIS. Θα πρέπει να δημιουργήσει ή να ανακαλέσει ειδικούς κωδικούς για εσάς ένα από τα Φυσικά Πρόσωπα που έχετε ορίσει ως «εκπροσώπους» σας μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων. Εσείς μπορείτε να δείτε μόνο τους κωδικούς εισόδου (usernames) που οι εκπρόσωποί σας έχουν δημιουργήσει για εσάς. 

5. Είμαι Λογιστής / Λογιστικό Γραφείο. Μπορώ να εκδώσω για τους πελάτες μου ειδικούς κωδικούς; 

Η εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών αξιοποιεί μόνο τις εξουσιοδοτήσεις των Νομικών Προσώπων προς τους «εκπροσώπους» τους, και όχι τις εξουσιοδοτήσεις προς Λογιστές για συγκεκριμένες εφαρμογές. 

6. Πόσους «Ειδικούς Κωδικούς» μπορώ να δημιουργήσω; 

Από κάθε υπόχρεο, κάθε χρονική στιγμή, μπορεί να είναι ενεργός ένας μόνο ειδικός κωδικός για κάθε "Διαθέσιμη Υπηρεσία". Ο ειδικός αυτός κωδικός μπορεί να ανακληθεί και να εκδοθεί νέος όποτε κριθεί απαραίτητο μέσω της εφαρμογής "Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών". Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο από εκείνον που μπορεί να εκδώσει για το εν λόγω ΑΦΜ ένα νέο ειδικό κωδικό (δείτε ερώτηση 3). 

7. Πόσους και ποιους χαρακτήρες επιτρέπεται να έχει ο κωδικός εισόδου και το συνθηματικό χρήστη; 

O Κωδικός Εισόδου και το Συνθηματικό Χρήστη θα πρέπει να αποτελούνται από δέκα τουλάχιστον χαρακτήρες (με μέγιστο μήκος εκατό χαρακτήρες). 

Στον Κωδικό Εισόδου επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων λατινικών αλφαβητικών χαρακτήρων A-Z, των αριθμητικών χαρακτήρων 0-9 και του μη αλφαριθμητικού χαρακτήρα παύλα - (hyphen). Στον Κωδικό απαιτείται ένας τουλάχιστον μη αλφαριθμητικός χαρακτήρας και ένας τουλάχιστον αλφαριθμητικός.

Στο Συνθηματικό Χρήστη επιτρέπεται η χρήση χαρακτήρων κεφαλαίων λατινικών A-Z, των πεζών λατινικών a-z και των αριθμητικών 0-9, καθώς και των συμβόλων !@$^*()/+=|?;:.,-~{} . Στο Συνθηματικό απαιτείται ένας τουλάχιστον αλφαβητικός χαρακτήρας και ένας τουλάχιστον αριθμητικός ή κάποιο από τα επιτρεπτά σύμβολα.

Πλέον, σε νέους Κωδικούς και Συνθηματικά, δεν γίνονται αποδεκτά τα σύμβολα &% . Οι υπάρχοντες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι την ανάκλησή τους. 

8. Μπορώ να ανακαλέσω ή να αντικαταστήσω έναν ειδικό κωδικό; 

Ναι, από την ενότητα Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί, ενεργοποιώντας την επιλογή «Ανάκληση Ειδικού Κωδικού». Εάν η επιλογή «Ανάκληση Ειδικού Κωδικού» δεν είναι διαθέσιμη, τότε ο ΑΦΜ ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και την ανάκληση θα πρέπει να την κάνει ένας από τους «εκπροσώπους» του Νομικού Προσώπου. 

Με την ανάκληση ενός ειδικού κωδικού για μια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή εμφανίζεται πάλι στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες» και επιτρέπεται, εάν είναι επιθυμητό, να δημιουργηθεί νέος ειδικός κωδικός για την υπηρεσία αυτή. 

Η ανάκληση και η αντικατάσταση ενός ειδικού κωδικού πρέπει να γίνεται εφόσον υπάρχει υποψία έκθεσής του σε οποιονδήποτε κίνδυνό υποκλοπής, είτε σε τακτικά χρονικά διαστήματα ως πρακτική ασφαλείας. 

9. Μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω ένα ειδικό κωδικό που έχω ανακαλέσει;  

Όχι. Ένας ειδικός κωδικός εισόδου (username) μπορεί να εκδοθεί μία μόνο φορά, από έναν ΑΦΜ, για τις ανάγκες μιας μόνο υπηρεσίας. Ύστερα από την ανάκλησή του, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανέναν, ούτε να ορισθεί ως νέος ειδικός κωδικός από τον ίδιο ΑΦΜ ή από άλλον, για την ίδια ή άλλη υπηρεσία. 

10. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Τι να κάνω;  

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ» 

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Νικολαος Στεργιου
09/12/2020 12:26:02

Ξεχασα τους κωδικους στο taxis net

Νικολαος Στεργιου
09/12/2020 12:25:53

Ξεχασα τους κωδικους στο taxis net