Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΑΑΔΕ Απ. 31/2018 Καθορισμός της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς λεπτομέρειας για την επιλογή προσωπικού που αφορά στην πλήρωση δύο (2] θέσεων Γραμματέων του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την παροχή της γραμματειακής και εν γένει υποστήριξης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

Αριθμ. 31 

ΦΕΚ B 2751 - 10.07.2018

Καθορισμός της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς λεπτομέρειας για την επιλογή προσωπικού που αφορά στην πλήρωση δύο (2] θέσεων Γραμματέων του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την παροχή της γραμματειακής και εν γένει υποστήριξης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94), «Επείγουσες διατάξεις για τη εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 12 παρ. 3 και 24 παρ. 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4537/2018 (84 Α’). 

β) Του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει. 

γ) Του άρθρου 55 παρ. 14 του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει. 

δ) Της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017/10.03.2017 (Β’968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Την 2/77928/0004/27.09.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

3. Την 2/77929/0004/27.09.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

4. Το πρακτικό Νο1, της από 23.02.2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα. 

5. Το πρακτικό Νο63, της από 30.05.2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο Διοίκησης αποφάσισε ομόφωνα περί της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, καθώς και κάθε άλλης συναφούς λεπτομέρειας για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων που συστήθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης αα’ της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύει, για την παροχή της γραμματειακής και εν γένει υποστήριξης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.. 

6. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις Γραμματέων του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

1. Για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής συστάθηκαν, με τις διατάξεις της περίπτωσης αα’ της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4389/2016 (Α’94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύο (2) θέσεις Γραμματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς αποζημίωση είτε αυτοδίκαια, σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης, ή λήξης της θητείας ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης, είτε, οποτεδήποτε, πρόωρα. 

Για την ανανέωση και την αυτοδίκαιη ή πρόωρη λήξη της εργασιακής σχέσης εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για την πρόσληψη. 

2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διοικητή, ενώ αρμόδιο όργανο για την επιλογή αυτού είναι το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, το οποίο διενεργεί την αξιολόγηση των υποψηφίων, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση. 

3. Για την επιλογή του προσωπικού στις παραπάνω θέσεις, το Συμβούλιο Διοίκησης εκδίδει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-προκήρυξη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εν συνεχεία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.opengov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., http://www.aade.gr. Με την πρόσκληση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για τις θέσεις, τα κύριααπαιτούμενα ή πρόσθετα-επιθυμητά προσόντα για την κατάληψη αυτών, οι αρμοδιότητες, η σχέση εργασίας, οι αποδοχές, η θητεία, η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην πρόσληψη. 

4. Oι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και πρόσληψης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, καλούνται να υποβάλουν γραπτή αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή και πρόσληψη στις δύο (2) θέσεις Γραμματέων του Συμβουλίου Διοίκησης, αποκλειστικά στο σύνδεσμο http://online.ekdda.gr// applications/ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, διατυπωμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις - προσόντα επιλογής και κωλύματα για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις Γραμματέων του Συμβουλίου Διοίκησης 

1. Κύρια-απαιτούμενα και πρόσθετα-επιθυμητά προσόντα επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού. 

1.1 Ως ελάχιστα κύρια-απαιτούμενα προσόντα, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη στις θέσεις των Γραμματέων, εκλαμβάνονται τα προβλεπόμενα, στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύουν, προσόντα, και δη: 

i. πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι., 

ii. άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και 

iii. εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της τελευταίας πενταετίας σε θέματα τα οποία αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση. 

1.2. Ως πρόσθετα-επιθυμητά προσόντα, εμπειρία και ικανότητες, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή προσωπικού στις εν λόγω θέσεις, θεωρούνται: 

i. η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι., ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, 

ii. η εμπειρία στη διαχείριση προσώπων τα οποία κατέχουν διαφορετικές θέσεις ευθύνης, στο πλαίσιο του ιδίου οργανισμού ή και προέρχονται από εξωτερικούς εργασιακούς χώρους, αλλά τελούν σε επίδραση με τον οργανισμό, η αντιμετώπιση πιεστικών και επειγουσών καταστάσεων, η ικανότητα ανάλυσης και παρουσίασης σύνθετων θεμάτων και πληροφοριών, και 

iii. η υψηλή αίσθηση καθήκοντος και η τήρηση της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας στη διαχείριση των πληροφοριών. 

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να διαθέτουν τα αποδεικτικά πιστοποίησης των αναγραφόμενων στο βιογραφικό τους σημείωμα, προσόντων, προκειμένου να τα προσκομίσουν, όταν αυτό απαιτηθεί από το αρμόδιο για την επιλογή Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής. 

3. Κωλύματα υποψηφιότητας. 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει στην αίτηση ή στο βιογραφικό του σημείωμα ότι, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007 κωλύματα διορισμού, ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση επαγγέλματος λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ότι δεν έχει εμπλακεί σε διοικητικές ή δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα και ότι σε περίπτωση πρόσληψης θα απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία συνιστά ασυμβίβαστο ή δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων με την με την επιδιωκόμενη ιδιότητα. 

4. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Τα κωλύματα δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία επιλογής από το Συμβούλιο Διοίκησης και έκδοσης της απόφασης πρόσληψης από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επιλογή του προσωπικού από το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής. 

1. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων είναι το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής. Το Συμβούλιο, μετά από έλεγχο που διενεργεί απορρίπτει ως μη επιλέξιμες τις υποψηφιότητες για τις οποίες: 

α) δεν έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα ή 

β) η αίτηση ή το βιογραφικό δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα ή 

γ)δεν αναγράφονται στην αίτηση και το βιογραφικό στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο ή ο υποψήφιος δεν ανταποκρίνεται στη σχετική απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή 

δ) δεν αναφέρεται στην αίτηση ή το βιογραφικό ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2  της παρούσας απόφασης ως κωλύματα υποψηφιότητας ή ε) δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί κύριων-απαιτούμενων προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα για την επιλογή και τη πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις των Γραμματέων. 

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται από το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, το οποίο καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, μεταξύ εκείνων που πληρούν πληρέστερα τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα βάσει της πρόσκλησης-προκήρυξης. 

3. Οι περιλαμβανόμενοι, στον κατάλογο των επικρατέστερων, υποψήφιοι, καλούνται, από το Συμβούλιο Διοίκησης, προκειμένου να υποβληθούν σε διαδικασία δομημένης συνέντευξης και σύντομης γραπτής δοκιμασίας. Η συνέντευξη και η γραπτή εξέταση πραγματοποιούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή εξέταση, άλλως αποκλείονται αυτοδικαίως από τη διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής. 

4. Κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας, το Συμβούλιο Διοίκησης προκρίνει και επιλέγει τους δύο, κατά την κρίση του, καταλληλότερους, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποψηφίους, μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στις αναφερόμενες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου διαδικασίες και εν συνεχεία συντάσσει Πρακτικό Επιλογής, απόσπασμα του οποίου διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, στο Διοικητή της Αρχής, προκειμένου να εκδοθούν από εκείνον οι, σύμφωνες με το εν λόγω απόσπασμα Πρακτικού, αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού στις θέσεις των Γραμματέων. 

5. Σε περίπτωση μη ανανέωσης ή αυτοδίκαιης ή πρόωρης λύσης της εργασιακής σχέσης του προσληφθέντος, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, προσωπικού, το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την γραμματειακή και την εν γένει υποστήριξή του, μεταξύ άλλων υποψηφίων της παρ. 3 του παρόντος, οι οποίοι, κατά την κρίση του, είναι οι αμέσως επόμενοι καταλληλότεροι. 

6. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων για τη γραμματειακή και την εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 μπορεί να γίνεται χωρίς περιορισμό για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της πρώτης απόφασης πρόσληψης. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018 

 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΛΑΜΗΣ 

ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΡΟΥΛΗ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!