Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 1000.0/51265/2018 Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2018.

Αριθμ. 1000.0/51265/2018 

ΦΕΚ Β’ 2678/06.07.2018  

Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2018. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του ν. 3861/2010 (A΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις». 

1.2. Του ν. 4270/2014 (A΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.3. Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (A΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (A΄ 297) και άλλες διατάξεις». 

1.4. Του ν. 4538/2018 (A΄ 85) «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

1.5. Του ν. 4551/2018 (A΄ 116) «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι)». 

1.6. Του π.δ. 189/2009 (A΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 50/2010 (A΄ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009». 

1.7. Του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

1.8. Του π.δ. 70/2015 (A΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..». 

1.9 Του π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

1.10 Του π.δ. 142/2017 (A΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

1.11 Του π.δ. 147/2017 (A΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

1.12. Του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/A΄) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». 

2.1. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

2.2. Την αριθμ. Υ197/16 (Β΄ 3722) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει. 

2.3. Την με αριθμ. 1000.0/104326/2016/7-12-2016 (Β΄ 3987) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό». 

3.1. Την με αριθμ. 141951/21.12.2017 (ΑΔΑ: 683Υ465ΧΙ8-ΦΤΗ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με την λήξη του Οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». 

3.2. Την 46274/26.09.2014 (Β΄ 2573) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.3. Την κατάργηση του υπολόγου-φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (A΄ 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

3.4. Την με αριθμ. 72252/3.7.2018 αριθμ. απόφασης 716 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ). 

4. Το με αριθμ. 2812.7/50461/2018 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη ύψους 60.000.000,00 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στη ΣΑΕ 033 του π.δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (ΑΔΑ:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006, προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του π.δ.Ε με συνολικό προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για το έργο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2018 και ειδικότερα για τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2018 στο ποσό των 60.000.000,00 ευρώ.

Άρθρο 2 

Το ποσό αυτό καταβάλλεται από την πίστωση που έχει εγγραφεί για το σκοπό αυτό στη ΣΑΕ 033 του π.δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (ΑΔΑ: ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006. 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μυτιλήνη, 5 Ιουλίου 2018 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!