Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Δ13/οικ./ 33464/1933/2018 Διαδικασία πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Αριθμ. Δ13/οικ./ 33464/1933  

ΦΕΚ Β 2387/21-6-2018 

Διαδικασία πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α'30) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 4. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄128). 

7. Την αριθμ. Υ28 (Β' 2168/9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις αριθμ. Υ70 (Β' 2441/13.11.2015), Υ43 (Β΄1510/03.05.2017) και Υ24 (Β' 1546/04.05.2018) τροποποιήσεις αυτής. 

8. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β'128/24-1-2017), αποφασίζουμε

Η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄128), μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πληρωμή του από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Αθήνα, 15 Ioυνίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!