Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. οικ.64618/856/Φ15/2018 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.

Αριθμ. οικ.64618/856/Φ15 

ΦΕΚ Β 2278/15-6-2018

Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’143) και ειδικότερα το άρθρο 19 παρ. 8. 

2. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και ειδικότερα το άρθρο 48Δ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4512/2018 και το άρθρο 24 παρ. 1, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4549/2018 (Α’ 105). 

3. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) 

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208). 

5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192). 

6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 

7. Της 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 4233). 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Την τροποποίηση της οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 158) ως εξής: 

Άρθρο 1 

Τα άρθρα 1 έως και 9 της οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 158) αντικαθίστανται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 1 

Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων 

1. Γενικά Δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω. 

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): 

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. 

γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β’ 354) (SEVESO), φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

δ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω. 

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά περίπτωση το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης ή κατά τον έλεγχο που αφορά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης. 

Άρθρο 2 

Γνωστοποίηση εγκατάστασης 

1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 και οι δραστηριότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016. 

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία της δραστηριότητας, καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

3. Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει προς την Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 

1. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω αυτού. 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. 

4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό από τον φορέα της δραστηριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές (Δασική, Αρχαιολογική Υπηρεσία, ΕΟΦ κ.ά.). Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εγκατάστασης, καθώς και επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1, στην εγκατάσταση ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτηριακά, οφείλει να τα διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. Επίσης δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την ακύρωση υποβληθείσας γνωστοποίησης εγκατάστασης. 

6. Μετά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας εφόσον οι χρήσεις γης το επιτρέπουν. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί έλεγχο σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 ν. 3982/2011. Σε περίπτωση που η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει την ασυμβατότητα της δραστηριότητας με τη χρήση γης και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (10) ημερών εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για την ασυμβατότητα που διαπίστωσε και τάσσει προθεσμία για την άρση της, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η άρση της ασυμβατότητας δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή διατάσσει την απομάκρυνση της δραστηριότητας και επιβάλλει στον φορέα της να προβεί στην ακύρωση της γνωστοποίησης. 

7. α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης πριν ή μετά τη λειτουργία της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε  (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της υποβολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4. 

γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση. 

8. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατάστασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 4442/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Άρθρο 3 

Έγκριση εγκατάστασης 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 ν. 3982/2011 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α ν. 4442/2016, οι δραστηριότητες που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης ως προς την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 11A του άρθρου 17 ν. 3982/2011. 

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση εγκατάστασης, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί στον φορέα απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 για το στάδιο εγκατάστασης και σύμφωνα με το άρθρο 5 για το στάδιο λειτουργίας. 

3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα απαιτούμενα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης, καθώς και παράβολο κατά ανάλογη εφαρμογή της περ. Α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 14684/914/Φ15/2012 (Β’3533). Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, τα οποία τηρεί στον φάκελο του φορέα. Το δικαιολογητικό της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, υποβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης. Αναφορικά με το δικαιολογητικό της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο φορέας της δραστηριότητας δύναται είτε να προβαίνει αυτοτελώς στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοσή του είτε να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία και καταθέτει τα προαπαιτούμενα για την έκδοση αυτού. Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση γίνεται δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, η τελευταία διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής στις αρμόδιες υπηρεσίες τα προαπαιτούμενα για την έκδοση του δικαιολογητικού, προκειμένου αυτές να το χορηγήσουν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. 

4. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί έλεγχο που αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας και εκδίδει την έγκριση εγκατάστασης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ασυμβατότητα της δραστηριότητας με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (10) ημερών εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις παρεκκλίσεις που διαπίστωσε και τάσσει προθεσμία για την άρση τους, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η άρση των παρεκκλίσεων δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή απορρίπτει το αίτημα περί έγκρισης εγκατάστασης. 

5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, η έγκριση εγκατάστασης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4442/2016. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 

6. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν θέτει, αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας. 

Άρθρο 4 

Κυρώσεις εγκατάστασης 

1. Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατάστασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής. 

α. Στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ποσού 100 ευρώ. 

β. Στις δραστηριότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 επιβάλλεται πρόστιμο με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής όχλησης Όπου: 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως εξής: 

i) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5 

ii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων. iii) Αν πρόκειται για ανακριβή/ αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 1 έως 2 ανάλογα με την παραγωγική εγκατεστημένη ισχύ, ως εξής: 

i) Μικρού μεγέθους: από 0 έως 1000 kW 1 

ii) Μεσαίου μεγέθους: από 1000 έως 3000 kW 1,5 iii) Μεγάλου μεγέθους: από 3000 kW και άνω 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ= 1 έως 3 ανάλογα με το επίπεδο της όχλησης ως εξής: 

i) Υψηλή όχληση: 3 

ii) Μέση όχληση: 2 iii) Χαμηλή όχληση: 1 

Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειώνεται ως εξής: 

i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες ευρώ. 

ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας. 

γ. Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση προς τον φορέα και, εφόσον απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για την πρόθεση επιβολής προστίμου και καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου. 

Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο κατά περίπτωση της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση, ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

2. Κυρώσεις σχετικά με την έγκριση εγκατάστασης. Εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των διατάξεων του ν. 3982/2011 και της υπουργικής απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων 

1. Γενικά Δικαιολογητικά: 

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο: • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. • Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, 

κ.λπ.). • Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας. 

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της. 

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. 

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): 

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα. 

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται. 

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται. 

ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300). 

στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. 

η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται. 

ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 6 

Γνωστοποίηση λειτουργίας 

1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 18 ν. 4442/2016 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους μετά από ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016. 

2. Εφόσον σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας δεν έχουν προσδιοριστεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

3. Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www. notifybusiness.gov.gr, αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 

5. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω αυτού. 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης λειτουργίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. 

4. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό από τον φορέα της δραστηριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή, βάσει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση, κοινοποιεί αυτήν κατά περίπτωση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού, περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, προκειμένου να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων. 

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και παρ. 2 περ. Β, υποπεριπτ. i της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 14684/914/Φ15/2012 (Β’3533). Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016. 

6. Μετά τη γνωστοποίηση λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης ή της ορθότητας των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης, για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης λειτουργίας, για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

7. α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής. 

β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής, το οποίο τηρείται στον φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής. 

γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση. 

8. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 4442/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

9. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας, υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό της υποβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της παύσης λειτουργίας. 

Άρθρο 7 

Έγκριση Λειτουργίας 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011, υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4442/2016. 

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση λειτουργίας, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα για τη λειτουργία δικαιολογητικά, καθώς και παράβολο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και παρ. 2 περ. Β, υποπεριπτ. i της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 14684/914/Φ15/2012 (Β’3533). 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, ο φορέας καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διατηρεί στον φάκελο του φορέα. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5, ο φορέας της δραστηριότητας δύναται είτε να προβαίνει αυτοτελώς στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση αυτών είτε να υποβάλλει τα σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία και καταθέτει τα προαπαιτούμενα για την έκδοσή τους. Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση γίνεται δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, η τελευταία διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, στις συναρμόδιες υπηρεσίες τα προαπαιτούμενα για την έκδοση των δικαιολογητικών, προκειμένου αυτές να τα χορηγήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

3. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί έλεγχο και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας. Ο έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης ή της ορθότητας των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων καθώς και σε κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορισμών που αναγράφονται στην έγκριση εγκατάστασης και η τήρηση των όρων για την ασφαλή  λειτουργία της δραστηριότητας ή ότι οι τυχόν παρεκκλίσεις δεν καθιστούν τη δραστηριότητα μη συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 ν. 3982/2011, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου, με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 ν. 3982/2011. 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παρεκκλίσεις τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 ν. 3982/2011. 

4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, η έγκριση λειτουργίας τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 Α του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 

Άρθρο 8 

Κυρώσεις λειτουργίας 

1. Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση λειτουργίας σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής. 

Στις δραστηριότητες που υπάγονται σε γνωστοποίηση λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής κινδύνου 

Όπου: 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως: 

i) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5 

ii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων. iii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 2 ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως: 

i) Εγκατάσταση με εργαζομένους: έως 10 0,5 

ii) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 11 έως 50 1

iii) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 51 έως 150 1,5 

iv) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 151 και άνω 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ= 1 έως 3 αναλόγως της περιβαλλοντικής κατάταξης της δραστηριότητας ως ακολούθως: 

α) Α1 Κατηγορία: 3 

β) Α2 Κατηγορία: 2 

γ) Λοιπές περιπτώσεις: 1 

Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής: 

i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες ευρώ. 

ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας. 

Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο. 

Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για την πρόθεση επιβολής προστίμου και καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου. 

Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο κατά περίπτωση της οικείας Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση, ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

2. Κυρώσεις σχετικά με την έγκριση λειτουργίας Εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των διατάξεων του ν. 3982/2011 και της υπουργικής απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230). 

3. Oι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Άρθρο 9 

Τήρηση φακέλου 

Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης είτε υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης, οφείλει να τηρεί στην εγκατάστασή του φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 5, καθώς και με τα αποδεικτικά υποβολής γνωστοποιήσεων ή τις εγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας, προκειμένου να διαθέτει όλα τα ανωτέρω στις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση ελέγχου.». 

Άρθρο 2 

Τα παραρτήματα I, ΙΙ (A), ΙΙ (B), III, IV, V, VI και VII της οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 158) καταργούνται.

Στο τέλος της οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 158) προστίθενται Παραρτήματα Ι, II και III ως εξής: 

Παραρτήματα

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!