Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1107/2018 Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας 
Τμήμα: Α'
Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 
Τ.Κ.:104 37 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες :Ε. Θεολόγου 
Τηλέφωνο : 210-5247523 
FAX: 210-5237968 Ε-mail:
gramd10@2018.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: Ψ75ΘΗ-Χ3Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31-5-2018

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΠ/Α    ΕΞ 2018
0590, 0285, 0287/18

ΠΟΛ. 1107

ΠΡΟΣ:ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος μετά τη θέση σε ισχύ του αρθ. 196 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94), σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Ι. Όλες οι Κτηματικές Υπηρεσίες οφείλουν να προβούν άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Π.Δ. 142/2017,(ΦΕΚ Α'181), στις νόμιμες ενέργειες τους για διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δίδοντας εντολή αρμοδίως, προς άσκηση αγωγών ενώπιον του αρμοδίου καθ'ύλην και τόπον Πρωτοδικείου, (άρθρο 6 παρ.2 περ. β'ν.2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές, συνοδευόμενη με ιστορικό, απόψεις και λοιπά στοιχεία

α. για όλα τα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, καθώς και για όσα ακίνητα εγείρονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του αρθ.196 του ανωτέρω νόμου και

β. Ομοίως ως ανωτέρω, για τα ακίνητα τα οποία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις και για τα οποία θα διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου, ότι δεν έχει γίνει καταχώρηση, στα οικεία βιβλία των μεταγραφών, της μεταβίβασής τους προς την ΕΤΑΔ ΑΕ.

ΙΙ. Η προαναφερθείσα εντολή της άνω Ι. παραγράφου, περίπτωση β., θα κοινοποιείται στην ΕΤΑΔ ΑΕ για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

ΙΙΙ. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες οι οποίες δεν διαθέτουν τεχνικό προσωπικό ή στις οποίες συντρέχουν έκτακτες ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν οίκοθεν (είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε υλικοτεχνική υποδομή), παρακαλούνται να διαβιβάζουν σχετικό αίτημα συνδρομής και στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

IV. Κατ'εξαίρεση, τα ακίνητα τα οποία είχαν περιέλθει κατά κυριότητα στο ΤΑΙΠΕΔ και μεταβιβάσθηκαν αυτομάτως στην ΕΤΑΔ ΑΕ, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4389/16, τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να διαβιβαστούν αρμοδίως στην ΕΤΑΔ ΑΕ, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Δημάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!