Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1088476 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2017/1913 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2017 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για τα γεωργικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 , Αθήνα 
Πληροφορίες:Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο:210-6987513
Fax:210-6987506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 7ΜΨΕ46ΜΠ3Ζ-94Ι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα , 11 Ιουνίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1088476 ΕΞ 2018

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2017/1913 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2017 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για τα γεωργικά προϊόντα».

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. 5003388/229/0017/23.01.2009 ΔΥΟΟ (Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

2) Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1058445 ΕΞ2016/12.04.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Ισλανδίας της 17/2/2016 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αναφερόμενη στο θέμα συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L274/24.10.2017). Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

Η κοινοποιούμενη συμφωνία προβλέπει στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτής, τη δέσμευση της Ισλανδίας να χορηγήσει για τα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης αδασμολόγητη πρόσβαση, δασμολογικές ποσοστώσεις και μείωση εισαγωγικών δασμών, αντίστοιχα. Τα δε Παραρτήματα IV και V της κοινοποιούμενης συμφωνίας προβλέπουν την αδασμολόγητη πρόσβαση και τις δασμολογικές ποσοστώσεις αντίστοιχα, που παρέχει η ΕΕ για τα προϊόντα καταγωγής Ισλανδίας, κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ.

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα Παραρτήματα I έως V της κοινοποιούμενης συμφωνίας εφαρμόζεται το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. 2/2005 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Ισλανδίας για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Επισημαίνεται ότι το πρωτόκολλο 3 έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ -Ισλανδίας [κοινοποίηση με την ανωτέρω (2) σχετική].

Οι εν λόγω διμερείς παραχωρήσεις αντικαθιστούν και ενοποιούν όλες τις υφιστάμενες διμερείς παραχωρήσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων που βρίσκονται σε ισχύ, δυνάμει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο [κοινοποίηση με την αρ. (1) σχετική]. Οι κωδικοί δασμολογίου που παρατίθενται στα Παραρτήματα I έως V της κοινοποιούμενης συμφωνίας, αναφέρονται σε εκείνους που εφαρμόζονταν στα συμβαλλόμενα μέρη την 1η Ιανουαρίου 2015.

Τέλος, ορίζεται ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών διαδικασιών. Δεδομένου ότι η τελευταία κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2017, η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2018.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!