ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 496/2018 Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής

Αθήνα, 29.05.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 496 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 496/2018

ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εμπορική εταιρεία έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Γαλλικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

Η Γαλλική Α.Ε. ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία (λύσης & εκκαθάρισης) τέθηκε σε εκκαθάριση την 31/12/2014 και λύθηκε, διαγράφηκε από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Γαλλίας την 02/09/2015.
Το ποσό συμμετοχής ήταν €240.138,10

Οι εγγραφές που έγιναν από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης μέχρι και την ημερομηνία λύσης ήταν οι ακόλουθες:

1. 31/12/2014 Πρόβλεψη ζημίας λόγω υποτίμησης συμμετοχής

ΧΡ: 68-01-0000-0002: 227.126,41
ΠΙΣ: 18-99-999-00004: 227.126,41

2. 02/09/2015 Κατάθεση του προϊόντος εκκαθάρισης από τον εκκαθαριστή

ΧΡ: 38-03-9999-0001: 13.011,69
ΠΙΣ: 18-00-0009-0004:13.011,69 

ΥΓ. Αντίστοιχο ερώτημα έχει κατατεθεί και στην Δ/νση φορολογίας νομικών προσώπων για τις φορολογικές προεκτάσεις του θέματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια απομειώσεως της συμμετοχής, καθώς αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Επομένως, ορθώς διενεργήθηκε την 31/12/2014 η λογιστική εγγραφή της απομειώσεως της συμμετοχής, με το ποσό των € 227.126,41.

Επίσης, ορθώς διενεργήθηκε την 2/9/2015 η λογιστική εγγραφή εισπράξεως του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ποσού € 13.011,69.

Απομένει να διενεργηθεί η λογιστική εγγραφή τακτοποιήσεως των υπολοίπων του κύριου λογαριασμού της συμμετοχής και του αντίθετου των σωρευμένων ζημιών απομειώσεως, ως ακολούθως:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
18.99.9999.0004 227.126,41  
18.00.0009.0004   227.126,41


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!