ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 412/2018 ΔΠΧΑ 16 - Ενσωμάτωση στα ΕΛΠ

Αθήνα, 29.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 412 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 412/2018

ΘΕΜΑ : ΔΠΧΑ 16

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παραθέτουμε τον προβληματισμό μας, αναφορικά με το κατά πόσο το νέο IFRS 16 (Μισθώσεις), θα επηρεάσει / ενσωματωθεί στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 34/2013 ΕΕ.

Στην παράγραφο 7, του άρθρου 17 του Ν 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο».

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι μεταβολές των ΔΠΧΑ, δεν επηρεάζουν τα ΕΛΠ, ιδιαιτέρως δε, αν οι ρυθμίσεις των ΕΛΠ δεν είναι συμβατές με τις μεταβολές των ΔΠΧΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!