Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΑΣΦ. 547/669753/2018 Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β'/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφ


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ KAI ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Πληροφορίες:Α. Δεμίρης 
Τηλέφωνο:210 - 5285641 
Fax:210 - 5229840 
e-mail:d.asfalisis@efka.gov.gr 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ Μ ΙΣΘΩΤΩΝ 
Πληροφορίες:Μ. Προδρομίδου 
Τηλέφωνο:210-5285581 
Fax:210-5228821 
e-mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr 
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 
104 32 Αθήνα 

ΑΔΑ: Ω7Ι1465ΧΠΙ-15Α 

Αθήνα, 23 /05/2018 

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α' 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας

ΘΕΜΑ: Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. 

Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β'/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφαση. 

ΣΧΕΤ.:Η με αριθμ. 19/2017 εγκύκλιος περί της ένταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. των μισθωτών απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και η με αριθμ. 22/2018 εγκύκλιος περί προσώπων υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. 

Α. Με την υπ' αριθμ. 19/2017 Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Μισθωτών πρώην ασφαλισμένων Α' Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών τέως Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) 

Μεταξύ των ανωτέρω προσώπων συμπεριλαμβάνονται οι συντάκτες μισθωτοί απασχολούμενοι σε Ημερήσιες Εφημερίδες Επαρχιών, είτε είναι μέλη των αντίστοιχων ενώσεων ιδιοκτητών ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων, είτε όχι, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. εξαιρούμενοι για τους αντίστοιχους κλάδους από την ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται μεν ρητά από την ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4498/2017, πλην όμως, από 1/12/2017, η είσπραξη των μηνιαίων εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας υπέρ των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 25, παρ.1 του ν.4498/2017, πραγματοποιείται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του. 

Συνεπώς, για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων υπαγόμενων σε Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., με ισχύ από 1/1/2017 έως 30/11/2017, πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. τα ακόλουθα:

Κ.Α.Δ. εργοδότη:0750 

Κωδικοί Ειδικότητας εργαζόμενου:000504 ή 000505 

(ως αναφέρονται στην Εγκύκλιο 19/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.) και 

Κωδικός Ειδικής περίπτωσης:(53) με λεκτική περιγραφή « Εξαίρεση από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπαγόμενων στην ασφάλιση Ταμείων τα οποία παραμένουν εκτός Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (π.χ. Επαγγελματικά Ταμεία ως Ν.Π.Ι.Δ. - Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ασφαλιστών & Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Πετρελαιοειδών, Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Φαρμακευτικών Εργασιών - Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. - Τροφίμων - Τ.Ε.Α.Σ. και Ε.Τ.Α.Σ.», 

οπότε οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης του Ο.ΣΥ.Κ. μετατρέπονται, αναλόγως, χωρίς τις ασφαλιστικές καλύψεις των κλάδων των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Κ.Π.Κ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Π.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ
94 53 5035 1/1/2017 έως 30/11/2017 10,67% 14,52% 25,19%
95 53 5036 1/1/2017 έως 30/11/2017 10,67% 15,02% 25,69%

Ενώ, από 1/12/2017, για τα ανωτέρω πρόσωπα εφαρμόζονται οι οδηγίες της ενότητας Β1. Μισθωτοί Ασφαλισμένοι των Α' Β' Γ' Διευθύνσεων Ασφάλισης - Παροχών τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. της εγκυκλίου 22/2018 Ε.Φ.Κ.Α.. 

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμοστεί η ανωτέρω διαδικασία καταχώρησης των ασφαλιστικών στοιχείων ασφαλισμένων των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. - λόγω της αναδρομικής εφαρμογής από 1/1/2017 - οι υπόχρεοι εργοδότες πρέπει να γνωστοποιούν με Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων (Δ.Μ.Σ.Α.) για τους ασφαλισμένους των οποίων τροποποιείται - σε εφαρμογή των ανωτέρω - η ασφαλιστική ιστορία, στις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου Απασχόλησης με σχετικό αίτημά τους, κατά την γνωστή διαδικασία. 

Τέλος, τα αρμόδια Υποκαταστήματα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει, άμεσα, να ενεργήσουν, ώστε, να αποκατασταθεί η ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση των εν λόγω προσώπων. 

Β. Σύμφωνα, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β'/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.» και όπως από τις επιμέρους διατάξεις προκύπτει στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγεται το σύνολο των απασχολούμενων μισθωτών σε πρακτορεία ειδήσεων καθώς και οι μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου. 

Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της εγκυκλίου 22/2018 Ε.Φ.Κ.Α. τροποποιείται ως προς την παρ. Α 4) ως ανωτέρω αναφέρεται. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΪΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α. ΛΑΜΠΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!