Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1084/2018 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1084

ΦΕΚ Β’ 1690/15.05.2018

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέ-ες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας.

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ. 1137/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 9, παρ. 5 περίπτ. β, τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά με την έκδοση καταλόγου Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η', Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ' παρ. 4 του ίδιου νόμου.

β) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 4, τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής» αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την έκδοση καταλόγου Δηλωτέων και Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα V!N Ενότητα Δ' παρ. 4 και 5, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 περίπτ. η', Τμήμα 3 παρ. 3 και το Τμήμα 7 παρ. 1 περίπτ. α' και παρ. 2.1 της κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).

γ) Του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β' των Συμφωνιών σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου αφενός, και μεταξύ της ΕΕ και του Λιχτενστάιν αφετέρου, όπως τροποποιείται αντίστοιχα με την παρ. 3 του άρθρου 1 των κυρούμενων με το άρθρο πρώτο των ν. 4515/2018 (Α' 18) και ν. 4516/2008 (Α' 19), αντίστοιχα, Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται ο Άγιος Μαρίνος και το Λιχτενστάιν, αντίστοιχα.

δ) Του ν. 3363/2005 (Α' 159), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 385 της 29.12.2004) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 333 της 19.12.2015) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β', όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται η Ελβετική Συνομοσπονδία.

ε) Του ν. 3361/2005 (Α' 157), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (ΕΕ L 359 της 04.12.2004) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 268 της 01.10.2016) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β', όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται η Ανδόρα.

στ) Του ν. 3364/2005 (Α' 160), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό (ΕΕ L 19 της 21.01.2005) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 225 της 19.08.2016), και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β', όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως «Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία» σε σχέση με την Ελλάδα νοείται το Μονακό.

ζ) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).

η) Του άρθρου 28, παρ. 3 και 6 και του άρθρου 32 παρ. 1 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιή-θηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α' 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α' και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής».

θ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας».

3. Την αριθ. ΠΟΛ 1078/27.04.2018 (Β' 1634) υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η αριθ. ΠΟΛ 1135/29.08.2017 (Β' 3053) υπουργική απόφαση «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016».

4. Τον από 26.03.2018 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

5. Τον από Νοέμβριο 2017 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) με πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών το 2017 και το 2018.

6. Τον κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ των οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα Ε' της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και αναθεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας, έως την 05.04.2018.

7. Τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. β' της ΠΣΑΑ ως προς τις δικαιοδοσίες Ανγκουίλα, Μπαρμπάντος, Μπελίζε, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάιμαν, Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Κουρασάο, Λίβανος, Μοντσεράτ, Ναουρού, Παναμάς, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα και Νήσοι Τερκ και Κάικος, όπως έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης και γνωστοποιηθεί στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας έως την 05.04.2018 και σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω δικαιοδοσίες δεν θα λαμβάνουν τις πληροφορίες του Τμήματος 2 παρ. 2 της ΠΣΑΑ.

8. Την από 08.03.2018 καταχώριση στον θεματοφύ-λακα της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας «Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών», δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α' 116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων Δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης έως την 05.04.2018.

9. Τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και ισχύουν.

10. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.09.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

13. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013 και κατά το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 4428/2016.

14. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, προ-κειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2018, να τροποποιηθεί ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το έτος 2017 και να προσδιοριστεί ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2018, για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθμ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

α. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 διαγράφεται και το άρθρο 1 αναριθμείται ως παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου.

β. Προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2018, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2017, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ1, παρ. 4 του ν. 4428/2016, λογίζονται όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα
1 Αυστραλία Australia
2 Βραζιλία Brazil
3 Καναδάς Canada
4 Χιλή Chile
5 Κίνα China
6 Γροιλανδία Greenland
7 Ινδονησία Indonesia
8 Ιαπωνία Japan
9 Μαλαισία Malaysia
10 Μαυρίκιος Mauritius
11 Νέα Ζηλανδία New Zealand
12 Πακιστάν Pakistan
13 Ρωσία Russian Federation
14 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia
15 Σινγκαπούρη Singapore
16 Ουρουγουάη Uruguay

2. Αντικαθιστούμε το άρθρο 2 της αριθμ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Κατάλογος με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες Ορίζεται ο κατάλογος με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια των ορισμών του Κεφαλαίου Η1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ' παρ. 4 του ν. 4170/2013 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 του ν. 4428/2016, ως εξής:

Α. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2016:

1. Συμπεριλαμβάνονται: Νήσοι Ώλαντ (Aland Islands).

2. Συμπεριλαμβάνονται: Γουαδελούπη (Guadeloupe), Γουιάνα (French Guiana), Μαρτινίκα (Martinique), Ρεϊ-νιόν (Reunion), Άγιος Μαρτίνος (Saint Martin), Μαγιότ (Mayotte).

3. Συμπεριλαμβάνεται: Άγιος Βαρθολομαίος (Saint Barthelemy).

4. Συμπεριλαμβάνονται: Μποναίρ (Bonaire), Άγιος Ευστάθιος (Sint Eustatius), Σάμπα (Saba).

5. Συμπεριλαμβάνονται: Αζόρες (Azores), Μαδέρα (Madeira.)

6. Συμπεριλαμβάνονται: Κανάριες Νήσοι (Canary Islands).

Β. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με τα έτη 2017 και 2018:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ
α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα
1 Ανδόρα Andorra
2 Ανγκουίλα Anguilla
3 Αργεντινή Argentina
4 Αυστραλία Australia
5 Αυστρία Austria
6 Μπαρμπάντος Barbados
7 Βέλγιο Belgium
8 Μπελίζε Belize
9 Βερμούδες Bermuda
10 Βραζιλία Brazil
11 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands
12 Βουλγαρία Bulgaria
13 Καναδάς Canada
14 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands
15 Κίνα China
16 Κολομβία Colombia
17 ΝήσοιΚουκ Cook Islands
18 Κόστα Ρίκα Costa Rica
19 Κροατία Croatia
20 Κύπρος Cyprus
21 Τσεχική Δημοκρατία Czech Republic
22 Δανία Denmark
23 Εσθονία Estonia
24 Φερόες Νήσοι Faroe Islands
25 Φινλανδία 1 Finland
26 Γαλλία 2,3 France
27 Γερμανία Germany
28 Γιβραλτάρ Gibraltar
29 Γροιλανδία Greenland
30 Γκέρνζι Guernsey
31 Ουγγαρία Hungary
32 Ισλανδία Iceland
33 Ινδία India
34 Ινδονησία Indonesia
35 Ιρλανδία Ireland
36 Νήσοςτου Μαν Isle of Man
37 Ιταλία Italy
38 Ιαπωνία Japan
39 Τζέρζι Jersey
40 Νότια Κορέα Korea
41 Λετονία Latvia
42 Λιχτενστάιν Liechtenstein
43 Λιθουανία Lithuania
44 Λουξεμβούργο Luxembourg
45 Μαλαισία Malaysia
46 Μάλτα Malta
47 Μαυρίκιος Mauritius
48 Μεξικό Mexico
49 Μονακό Monaco
50 Μοντσεράτ Montserrat
51 Ναουρού Nauru
52 Κάτω Χώρες 4 Netherlands
53 Νέα Ζηλανδία New Zealand
54 Νορβηγία Norway
55 Πολωνία Poland
56 Πορτογαλία 5 Portugal
57 Ρουμανία Romania
58 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Saint Vincent and the Grenadines
59 Σαμόα Samoa
60 Άγιος Μαρίνος San Marino
61 Σεϋχέλλες Seychelles
62 Σινγκαπούρη Singapore
63 Σλοβακία Slovakia
64 Σλοβενία Slovenia
65 Νότια Αφρική South Africa
66 Ισπανία 6 Spain
67 Σουηδία Sweden
68 Ελβετία Switzerland
69 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands
70 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom
71 Ουρουγουάη Uruguay

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α' του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα
1 Χιλή Chile
2 Κουρασάο Curagao
3 Λίβανος Lebanon
4 Πακιστάν Pakistan
5 Παναμάς Panama
6 Ρωσία Russian Federation
7 Αγία Λουκία Saint Lucia
8 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia

«Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Β' του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2017».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!