Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018 

ΦΕΚ B 1587 - 08.05.2018

Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2012/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/ 2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

6. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

7. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ / 22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86), με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2012/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει. 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Εισπράξεων εκδίδει βεβαίωση για την παραλαβή μέσω του δικτύου CC  ή με άλλο τρόπο του ενιαίου τίτλου του άρθρου 305, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη ή η εξασφάλιση της απαίτησης και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με το σχετικό χρηματικό κατάλογο και τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης φόρου». 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802), η φράση «Ομοίως η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής», αντικαθίσταται με την φράση «Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής».

3. Το άρθρο 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), τροποποιείται ως εξής: 

α) Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), η φράση «και ιδιαίτερα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως ισχύει» αντικαθίσταται με την φράση «και ιδιαίτερα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90) και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν». 

β) Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802), προστίθενται δύο νέες παράγραφοι ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνδρομής στην είσπραξη/διασφάλιση απαιτήσεων, που αποστέλλονται από τις αιτούσες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. δυνάμει της Οδηγίας 2010/24/ ΕΚ και αφορούν σε επιχειρήσεις - οφειλέτες τους, χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα και για τις οποίες εκκρεμεί επιστροφή Φ.Π.Α. από την Ελλάδα, κατόπιν σχετικού αιτήματος βάσει της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, ως αρμόδιες αρχές για την διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής ορίζονται η Διεύθυνση Εισπράξεων, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και η Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, η Διεύθυνση Εισπράξεων και η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, διαβιβάζουν τη βεβαίωση παραλαβής του ενιαίου τίτλου όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 2 της παρούσας και τον ενιαίο τίτλο του άρθρου 305 του ν. 4072/2012 που παραλαμβάνουν από την αιτούσα αλλοδαπή αρχή, στο αρμόδιο για την επιστροφή του Φ.Π.Α., τμήμα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, το οποίο μεριμνά για την απόδοση της επιστροφής Φ.Π.Α. υπέρ του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.». 

4. Οι φράσεις «Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων» και «Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής», όπου αυτές αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), αντικαθίστανται με τις φράσεις «Διεύθυνση Εισπράξεων» και «Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής», αντίστοιχα. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2018 

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!