Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Β 1053255 ΕΞ 2018 Διατίμηση δελτίων ΤΙR και Μεμομωμένων Εγγυήσεων με τίτλους για το έτος 2018

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1053255 ΕΞ 2018 

ΦΕΚ B 1306 - 13.04.2018 

Διατίμηση δελτίων ΤΙR και Μεμομωμένων Εγγυήσεων με τίτλους για το έτος 2018. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α’/5-2-1980). 

2. Την αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β’/12-5-2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. H διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας..». 

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/Β’/22-8-2008), «Περί ανάθεσης - εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)». 

4. Την από 19-12-2006 πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. ΔΤΔ Β 1189519 ΕΞ 2016 ΑΥΟ (ΑΔΑ:ΩΠ7ΗΗ-ΚΞΦ, ΦΕΚ 4475/Β’/30-12-2016) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2017». 

6. Το αριθμ. Α9/0473/4-4-2017 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο υποβλήθηκε ο ισολογισμός έτους 2016. 

7. Το αριθμ. Α9/1294/22-11-2017 έγγραφο της ΟΦΑΕ «Προϋπολογισμός 2018», με το οποίο υποβάλλει: α) τον προϋπολογισμό του 2018, στον οποίο εμφανίζεται μείωση των πωλήσεων των δελτίων TIR και αύξηση των πωλήσεων των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους και β) αντίγραφα τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από τον διεθνή οργανισμό IRU. 

8. Το αριθμ. Α9/1289/21-11-2017 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο καταθέτει αντίγραφο κίνησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. Τ. 1861/34/Β0019/ 15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836 Β’/12-5-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ(ΑΔΑ:ΒΕΖΕΗ-Τ7Δ, ΦΕΚ 1303/Β’/30-5-2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού. 

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 /14-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3696/ 15-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

11. Την αριθμ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου « Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

12. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960(ΦΕΚ 968 Β’/22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

13. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (ΦΕΚ Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2018, ως ακολούθως: 

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR 

  • 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο. 
  • 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο. 

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018 

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!