Οικονομικές Ειδήσεις

Νομοσχέδιο Επέκταση και για το 2017 της ρύθμισης για περιστασιακά απασχολούμενους. Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ

Με διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 η ρύθμιση για τον τρόπο φορολόγησης των περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενων (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) . 

Αναλυτικότερα, με την επίμαχη διάταξη, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 35Α του άρθρου 72 του ΚΦΕ, οι οποίες μετά τη ψήφιση των εν λόγω διατάξεων, θα έχουν ως εξής:

"35.Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16.

Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της."

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για την συγκεκριμένη διάταξη προβλέπονται τα εξής:

"Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2, παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση των ετών 2014, 2015 και 2016 και για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρμογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα μη εφαρμοζόμενων των μειώσεων του άρθρου 16 του ν. 4172/2013.

Περαιτέρω, κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 πολλοί φορολογούμενοι δήλωσαν μόνο μικρά ποσά εισοδημάτων από μισθωτή εργασία (π.χ. 60 ευρώ) καθώς και μικρά εισοδήματα από κεφάλαιο (π.χ. 62 ευρώ τόκοι). Επειδή, οι περιπτώσεις αυτές δεν εντάχθηκαν στη διάταξη της παρ.35Α του άρθρου 72 του ν.4172/2013, με συνέπεια η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις να φορολογηθεί με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης προς άρση των αδικιών αυτών δηλαδή, φορολογούμενοι με πολύ μικρότερα εισοδήματα να φορολογούνται δυσμενέστερα από άλλους με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα."

Σημειώνεται ότι λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται στο Μέρος Β του νομοσχεδίου και ειδικότερα στα άρθρα 111 και επόμενα.

Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αμοιβών σε συνάλλαγμα που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.), στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα και οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (βλ. άρθρο 114 § 1)
  • Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διενεργείται αποκλειστικά από την Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του τέλους αυτού, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό του τύπου και το περιεχομένου της δήλωσης του περιβαλλοντικού τέλους και εντάσσεται το τέλος πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο παράρτημα του ΚΦΔ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2018.
  • Η τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων περί ρυθμίσεων του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 για την αναστολή προϋποθέσεων (εγγυήσεις, εμπράγματα βάρη, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα τήρησης της ρύθμισης) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, "η αναστολή υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών, κρίθηκε απαραίτητη ώστε, εν όψει εφαρμογής της προβλεπόμενης στο ν.4469/2017 διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων κλπ, οι πάγιες ρυθμίσεις να προσαρμοστούν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα προσκόμματα υπαγωγής (βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες ασφάλειες) στις εν λόγω ρυθμίσεις και να διευκολυνθούν πολίτες και επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο αλλά και για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επισημαίνεται ότι εφόσον ο οφειλέτης παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής) τις οφειλές του προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31.12.2016 και βρίσκονται εκτός πλαισίου εφαρμογής του ν.4469/2017, επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την παρ. 6 άρ. 14 ν.4469/2017. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των κρίσιμων διατάξεων, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Η εναρμόνιση των ως άνω θα συμβάλλει περαιτέρω ενισχυτικά στην αύξηση των Δημοσίων Εσόδων. Σημειώνεται ότι κατά τη ψήφιση του ν.4469/2017 υφίστατο σχετική αναστολή (σχετ. παράγραφος Δ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών» του δεύτερου άρθρου του ν. 4336/2015-Α'94), η οποία έληξε στις 14.08.2017. (βλ. άρθρο 118)"

Διαβάστε στο σύνολό τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!