Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1043/2018 Τροποποίηση της απόφασης για την επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1188/8-9-2011 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1043 

ΦΕΚ B 1002 - 21.03.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει. 

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ. 1188/2011, κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 8, παράγρ. 6, του ν. 3943/2011 (66 Α΄/ 31.3.2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

β) των άρθρων 49 και 50 του ν. 2318/1995 (126Α΄/ 19.06.1995) “ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ”. 

γ) του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (170 Α΄/26.07.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις». 

δ) των άρθρων 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύουν. 

ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», σε συνδ. με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968/22.03.2017 και 1238/10-04-2017) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ) του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 

2. Την ΠΟΛ.1188/6.9.2011 (1993 Β΄/8.9.2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β' 2756/ 11.10.2012) όμοια . 

3. Το με αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1075528 ΕΞ 2017/ 17.5.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την εξοικονόμηση πόρων για δαπάνες, που σχετίζονται με επίδοση εγγράφων ελεγκτικού έργου από δικαστικούς επιμελητές. 

4. Το με αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1003874 ΕΞ 2018/ 9-1-2018 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με το οποίο θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ειδικού Φορέα 23-180) των ΚΑΕ 0871 και 0873, η οποία θα είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2018-2021 και μειούμενη, συγκριτικά με την ήδη προκαλούμενη. 

5. Το από 11.01.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Έγγραφο για τη μείωση της δαπάνης από την αύξηση του ορίου επιδόσεων». 

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

7. Το π.δ.125/2016 (210Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016/14.11.2016 (3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

10. Την ανάγκη προσδιορισμού των προβλεπόμενων στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, πράξεων που επιδίδονται αποκλειστικά από δικαστικούς επιμελητές. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εγγράφεται στους Κ.Α.Ε.0871 (αμοιβές φυσικών προσώπων) και Κ.Α.Ε.0873 (αμοιβές νομικών προσώπων , του Ειδικού Φορέα 23-180, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί και θα εξαρτηθεί από το πλήθος των επιδόσεων που θα πραγματοποιηθούν από τους δικαστικούς επιμελητές και την κατά περίπτωση αμοιβή αυτών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 1 της αριθ. ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (Β΄1993) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως κατωτέρω: 

α) Η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίσταται, ως εξής: 

«1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσόν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές».

β) Στην παράγραφο 2 αυτού προστίθενται μετά από τη λέξη «εισφοράς», οι λέξεις «ή προστίμου, καθώς και εν γένει κάθε πράξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)». 

Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η αριθ. ΠΟΛ.1188/ 6-9-2011 (Β΄1993) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πράξεις που εκδίδονται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018 

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!