Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε τροπολογία για τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τροπολογία με την οποία προβλέπεται η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και η προτεινόμενη διάταξη.

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του Εξωτερικού Εμπορίου (Ενιαία Θυρίδα), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η Ενιαία Θυρίδα στοχεύει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται στη διασυνοριακή κίνηση των εμπορευμάτων και αναπτύσσεται με επίκεντρο το εμπόρευμα και τη διακίνησή του. Ως εκ τούτου, το έργο της Ενιαίας Θυρίδας εστιάζει στις τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι η μόνη Αρχή που εκ της θέσεώς της λαμβάνει πληροφορίες για όλη τη διακίνηση των εμπορευμάτων και ελέγχει τις άδειες/πιστοποιητικά/ εγκρίσεις που εκδίδουν άλλες Δημόσιες Αρχές, σύμφωνα με την ειδικότερη νομοθεσία, προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμα.

Μέσω της Ενιαίας Θυρίδας θα διενεργείται η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων που απαιτούνται για το τελωνισμό των εμπορευμάτων (προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες).

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή με το άρθρο 38 του ν.4072/2012 είχε προβλεφτεί η σύσταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Single Window) για τη διευκόλυνση των διαδικασιών Εξαγωγών και Εισαγωγών και δεδομένου των αρμοδιοτήτων και του κομβικού ρόλου της Τελωνειακής Υπηρεσίας στη ροή του διασυνοριακού εμπορίου σύμφωνα με την Ενωσιακή και Διεθνή νομοθεσία, η τροποποίηση του άρθρου 38 του ν.4072/2012 κρίνεται αναγκαία, για τη θέσπιση του απαραίτητου νομικού πλαισίου, προκειμένου η Ενιαία Θυρίδα να αναπτυχθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία ανήκει η Τελωνειακή Υπηρεσία.

Προτεινόμενη Διάταξη

Άρθρο...

Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4072/2012

1. Το άρθρο 38 του ν. 4072/2012 (Α' 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου

(E-Trade Single Window)

1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημιουργείται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού εμπορίου, εφεξής αποκαλούμενη Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου (E-Trade Single Window). Μέσω αυτής διενεργούνται υποχρεωτικά όλες οι απαραίτητες για το εξωτερικό εμπόριο πράξεις.

2. Ειδικότερα, μέσω της Ενιαίας Θυρίδας Εξωτερικού Εμπορίου διενεργείται: 

α) η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις υπόχρεες επιχειρήσεις για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των αναγκαίων πιστοποιητικών, αδειών, εγκρίσεων και άλλων προβλεπομένων από τη νομοθεσία εγγράφων και

β) η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των εγγράφων της προηγουμένης περίπτωσης και η ηλεκτρονική αποστολή τους στους αιτούντες.

3. α) Η Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, καθώς και με πληροφοριακά συστήματα άλλων υπηρεσιών και φορέων.

β) Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα της Ενιαίας Θυρίδας Εξωτερικού Εμπορίου με πληροφοριακά συστήματα άλλων υπηρεσιών και φορέων, όταν πρόκειται για προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες.

γ) Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα της Ενιαίας Θυρίδας Εξωτερικού Εμπορίου με πληροφοριακά συστήματα άλλων υπηρεσιών και φορέων, όταν δεν πρόκειται για διαδικασίες προτελωνειακές και τελωνειακές.

4. Η Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου παρέχει ολοκληρωμένη, κωδικοποιημένη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, φορείς οργανισμούς και χρήστες, σχετικά με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς και τις διαδικασίες έκδοσης των αναφερόμενων στην παρ. 2 εγγράφων. Για τον σκοπό αυτό η Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου ενημερώνεται άμεσα από τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων μετά από κάθε αλλαγή στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

5. Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να παρέχονται από την Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου στοιχεία προς άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων περί απορρήτου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των στοιχείων αυτών.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την τροπολογία όπως κατατέθηκε εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!