Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Aπόφ. 144/10/11.1.2018 Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720.

Αριθμ. απόφ. 144/10/11.1.2018 

ΦΕΚ B 526 - 16.02.2018 

Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΛΧΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υπ.αρ. 139/3ο/26-10-2017 απόφαση περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης από την IFAC της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700. 

2) Την υπ’ αρ. 142/8ο/4-12-2017 απόφαση περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης από την IFAC της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 701, 260, 570, 705, 706 και 720. 

3) Τα από 9-01-2018 και 10-01-2018 email της IFAC σχετικά με την έγκριση των κειμένων μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720. 

4) Την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017. 

5) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται κρατική δαπάνη, αποφασίζει ομόφωνα: 

Την έγκριση των κειμένων μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720 όπως αναφέρονται στο συνημέννο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!