Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Σ60/3/60880/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Ενιαίος Φορέας  
Κοινωνικής  Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 
Τ.Κ.: 10671 Αθήνα 
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3729600
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Αθήνα, 12/01/2018 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αριθ. Πρωτ. Σ60/3/60880 

ΠΡΟΣ: 

Όλες τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα 

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 

3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα 

4. “ΙΡΙΔΑ” 
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων.» 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. Σ60/40/1561832/30-11-2017 Γ.Ε. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, προς διευκόλυνση των δικαιούχων και προκειμένου να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο η καταβολή αναδρομικών παροχών στους δικαιούχους μετά το θάνατο των συνταξιούχων των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου. 

β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους). 

ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: αντίγραφο της διαθήκης, πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους). 

γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ