Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ Σ48/4/49324 2/2018 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 210 3729742
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671
FAX: 210 3633666
e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10/1/2018
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σ48/4/49324 ΑΡ.: 2

ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 Δ/νση: Λειτουργίας
 & Υποστήριξης Εφαρμογών
 Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών
 Τμήμα: ΙΚΑ (υπόψη κ. Αθανασίου)
 Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών
 Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων
 Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ
Κοινοποίηση:
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ
2. Τράπεζα της Ελλάδος
 Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
 Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ
4. «ΙΡΙΔΑ», Κολοκοτρώνη 4
 Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018».

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/οικ.58524/71/18.12.2017 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ. 4553/τ. Β’/21.12.2017) σχετικά με την αναπροσαρμογή του ποσού και τον καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2018, καθώς και την αριθ.  Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17/2.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨΒ465Θ1Ω-ΩΞ6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του 31ου άρθρου του ν. 4411/2016 και της σχετικής ΚΥΑ, για το έτος 2018.

Συν/κά:

α) ΦΕΚ 4553/Β’/21.12.2017  (σελ. 60909, 60910)

β) 1 έγγραφο ΥΠΕΚΑΑ  (ΑΔΑ: 6ΞΨΒ465Θ1Ω-ΩΞ6)

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοικητικής Μέριμνας
Π. Κατωπόδη 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ