Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1004/2018 Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10  Ταχ. Κώδικας : 101 84 Πληροφορίες : Χ.Ευσταθίου 
Τηλέφωνο : 210 3375147 
Fax : 210 3375371 
E-Mail : 
Url : www.aade.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 7ΑΑ046ΜΠ3Ζ-1ΙΞ

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2018 

ΠΟΛ. 1004 

ΠΡΟΣ Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’αριθμ.185/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθμ.185/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα Διακοπών) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση μετά την έναρξη ισχύος του ν.4389/2016 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα να ασκεί ένσταση ή προσφυγή κατά πειθαρχικών αποφάσεων που αφορούν υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η Αρχή οφείλει να κοινοποιεί σε αυτόν τις εκδιδόμενες σε βάρος υπαλλήλων της σχετικές πειθαρχικές αποφάσεις.

Επιπρόσθετα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οφείλει να ενημερώνει τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία πειθαρχικών υποθέσεων, την λήψη διοικητικών μέτρων και την χορήγηση πορισμάτων έρευνας που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό της. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Συνημμένα: Η υπ’αριθμ.185/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ