Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017 Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων δημοσίου συμφέροντος στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' 2017
Τηλέφωνο:210 3375888
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Τηλέφωνο :210 3602480
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα 
Fax:2103375354

ΑΔΑ: ΨΙΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΩΒΕ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου».

Κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων επί του θέματος, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Πάγια θέση της Διοίκησης, όπως έχει διατυπωθεί με την ΠΟΛ. 1317/2.12.1997, Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 1 περ. Δ. Ειδικές Φορολογίες), είναι ότι σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή επιρριπτόμενοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής αυτών.

2. Περαιτέρω, με την αριθ. 147/2016 Γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κρίθηκε (σκέψη 14), ότι «Υπό τα δεδομένα αυτά, το τέλος χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων, είτε ήθελε θεωρηθεί ότι έχει κατ’ ουσίαν τον χαρακτήρα φόρου, δεδομένου ότι στο άρθρο 1 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου γίνεται λόγος για επιβολή φόρου υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου, είτε τέλος κατά τον διδόμενο στο νόμο χαρακτηρισμό του, δεν αποτελεί παρακρατούμενο ή επιρριπτόμενο φόρο ή τέλος και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 46§5 του ν. 4174/2013.».

3. Κατόπιν των προεκτεθέντων, στην έννοια της διαπίστωσης της μη απόδοσης, ή ανακριβούς απόδοσης, κ.λ.π., για την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ., δεν περιλαμβάνονται τα τέλη χαρτοσήμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!