Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4396/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

Δείτε την απόφαση ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189600 ΕΞ 2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ (1)

ΦΕΚ Β' 4383/13.12.2017

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4396/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει. 

Δείτε την ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει εδώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, γ) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), όπως ισχύει.

2. Το Κεφάλαιο Α1 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 2 και των υποπαραγράφων α’ και β’ της παρ. 6 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

3. Τη με αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τη με αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β’ του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τη με αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 (Β’ 4396) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ΕΜΠ 625/06-06-2017 (Β’ 1985) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και την αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε 1466 ΕΞ 2017/19-09-2017 (Β’ 3326) όμοια.

6. Την αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017/05.05.2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1661/2017) "Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2017 της Α.Α.Δ.Ε.".

7. Τη με αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

8. Τις με αριθμ. 2934/2017 και 2935/2017 αποφάσεις του Β’ Τμήματος του ΣτΕ.

9. Τη με αριθμ. ΠΟΑ 268/2017 γνωμοδότηση της Α΄ τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με επισημειωματική επ’ αυτής πράξη και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΑ 1192/2017.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Η περ. (γ) της παρ. 7 της με αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4396/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ΕΜΠ625/06-06-2017 ΦΕΚ Β’ 1985/2017) και με αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε 1466 ΕΞ 2017/1909-2017 (ΦΕΚ Β’ 3326/2017) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαλείφεται.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4396/2016)) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γαλάτσι, 5 Δεκεμβρίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!