ΦΠΑ

Κ.Υ.Α 135515/2017 Τροποποίηση της αριθ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β' 2856/2014) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β’/2012)».

Αριθμ. 135515

Τροποποίηση της αριθ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β' 2856/2014) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β’/2012)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tο ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄/2007) και ειδικότερα, την παράγραφο 11 του άρθρου 25, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012.

2. Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄2168).

6. Την υπ’ αριθ. 105755/14.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄2222).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου γ’ του άρθρου 74 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4337/2015 (Α’ 129) και ισχύει.

8. Tο ν. 2957/1954 «Περί Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), άρθρο 242, παρ. 3.

10. Την υπ’ αρ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β’ 2856/ 23/10/2014) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/2012)».

11. Το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014) και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 1.

12. Την αρ. 41891/ΛΟ.935/ 4-11-1960 (Β΄485/1960) υπουργική απόφαση, σημ. 4 (Αύξησις πιστώσεως έργου εκτελουμένου δια συνεισφοράς τρίτων).

13. Την αρ. 46450/ΛΟ.975/21-12-1960 (Β΄3/1961) υπουργική απόφαση, σημ. 4 (Κατανομή των εξουσιοδοτήσεων πληρωμής εις έργα εκτελούμενα δια συνεισφοράς τρίτων).

14. «Οδηγίαι Αφορώσαι Εις Τον Τρόπον Πραγματοποιήσεως, Δικαιολογήσεως Και Ενταλματοποιήσεως Δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων» (Αθήνα 1972), Ι-5. Περιεχόμενον συλλογικών αποφάσεων σ. ε), ΙΙ-5. Τρόπος και διαδικασία χρηματοδοτήσεως σ. α3) Χρηματοδότηση των λογαριασμών έργων εκ συνεισφοράς τρίτων.

15. Την αρ. ΧΔ-9035/30-7-1973 (Β΄999/1973) υπουργική απόφαση, σημ. 12 (Συνεισφοραί τρίτων και πόροι εξωτερικού).

16. Την ανάγκη άμεσης επιστροφής του μη επιλέξιμου ΦΠΑ που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κατά τα προηγούμενα έτη και παράλληλα την απαίτηση για ταχεία χρηματοδότηση των έργων του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 50244/ΕΥΘΥ 1125/10-1-2014 (Β’ 2856), η οποία αντικατέστησε την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 26931/ΕΥΘΥ 580/14-6-2012 (Β΄ 1968), ως εξής:

Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν χρηματοδότηση για το μη επιλέξιμο Φ.Π.Α. δύναται να μην επιστρέψουν τη χρηματοδότηση αυτή μόνο στην περίπτωση συμψηφισμού με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις του φορέα εκτέλεσης/χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα:

α. Η αρμόδια αρχή διαχείρισης εκδίδει βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του προς ανάκτηση/συμψηφισμό Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από την παρ.6 του άρ.3 της παρούσης.
Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος συμψηφισμού από το δικαιούχο αποτελεί η ύπαρξη ποσού ΦΠΑ προς συμψηφισμό μεγαλύτερου του 1.000.000 ευρώ. Ο δικαιούχος της χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα πληρωμής για συγκεκριμένο έργο/έργα του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. προς το φορέα χρηματοδότησης επισυνάπτοντας την ανωτέρω βεβαίωση από την αρχή διαχείρισης και ταυτόχρονα αιτείται το συμψηφισμό του προς πληρωμή ποσού με το ποσό που προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση.

Ο φορέας χρηματοδότησης εξετάζει το αίτημα συμψηφισμού και δύναται να το εγκρίνει ή να το απορρίψει λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος συμψηφισμού, ο φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει πρόταση έγκρισης πιστώσεων έργου/έργων Συλλογικής Απόφασης εθνικού σκέλους του ΠΔΕ προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, επισυνάπτοντας το εγκεκριμένο αίτημα συμψηφισμού. Η ΔΔΕ δύναται να εισηγηθεί την έγκριση της σχετικής πρότασης του φορέα χρηματοδότησης για συμψηφισμό του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. με χρηματοδοτήσεις έργου/έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

β. Προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής πρότασης προς τη ΔΔΕ είναι να υφίσταται ήδη εγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση για το έργο/τα έργα. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τροποποιεί τη σχετική Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), ώστε να αποτυπώνονται οι πιστώσεις του έργου/έργων από κρατικούς πόρους και πόρους από συνεισφορά. Σε Ειδική Διάταξη στη ΣΑΕ θα αναγράφεται ρητά ότι η συνεισφορά αφορά πόρους από συμψηφισμό βάση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Από τον συμψηφισμό του μη επιλέξιμου ΦΠΑ αυξάνεται το όριο του κρατικού προϋπολογισμού του οικείου φορέα σε βάρος του ορίου άλλων φορέων, έτσι ώστε το συνολικό ψηφισμένο όριο του ΠΔΕ (Εθνικό σκέλος) να παραμείνει αμετάβλητο.

γ. Η χρηματοδότηση των πιστώσεων της ανωτέρω αναφερόμενης ΣΑ (κρατικές ή από συνεισφορά)ακολουθεί τη διαδικασία που διέπει το Εθνικό ΠΔΕ και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου. Προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ΠΔΕ από το φορέα χρηματοδότησης αποτελεί η κατάθεση του προς συμψηφισμό ποσού από το δικαιούχο στο λογαριασμό 2348001 «Ελληνικό Δημόσιο – Συνεισφορές φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» με IBAN GR 27 010 0023 0000000002348001 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το αποδεικτικό της κατάθεσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ. Μετά την καταβολή του προς συμψηφισμό ποσού στο λογαριασμό συνεισφορών, ο φορέας χρηματοδότησης εκδίδει τη σχετική απόφαση διάθεσης πίστωσης, στην οποία αποτυπώνεται αναλυτικά το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, το ποσό του προς συμψηφισμό Φ.Π.Α. και το πληρωτέο ποσό χρηματοδότησης κατόπιν συμψηφισμού. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στη ΔΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την αρμόδια ΔΑ/ ΕΦΔ/ΕΔΑ, τη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και το δικαιούχο. ε. Για τη χρηματοδότηση του δικαιούχου μέσω της διαδικασίας των συνεισφορών, ο φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει στη ΔΔΕ αίτημα για χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου από πόρους συνεισφοράς. Η ΔΔΕ αποστέλλει εντολή χρηματοδότησης του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος με χρέωση του λογαριασμού 2348001 και ισόποση πίστωση του λογαριασμού του έργου. Το προς κατάθεση ποσό ΦΠΑ που ανακτήθηκε από το φορέα προσδιορίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρ.3 της παρούσης».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα ειδικότερα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν για το μη επιλέξιμο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!